หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 94 : สถานดูแลเด็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

สถานดูแลเด็กในช่วงกลางวัน (Child care หรือ Day care) เริ่มรับบทบาทถาวรในระบบการศึกษาอเมริกันมากขึ้นทุกวัน นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบไร้รอยตะเข็บ (Seamless) ที่ดูแลเด็กเยาว์วัย ตั้งแต่แรกเกิดและดำเนินต่อไปจนกลายเป็นเด็กโต จึงได้รับการจัดให้อยู่ในโปรแกรมเด็กปฐมวัยด้วย

สถานดูแลเด็กให้บริการที่สมบูรณ์ (Comprehensive) แก่เด็กและครอบครัว ในการเสริมเพิ่มเติม (Supplement) การดูแล และการศึกษาที่เด็กควรจะได้รับจากครอบครัว [แต่ไม่ได้รับ เพราะพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่ เป็นต้น] อันได้แก่ การดูแลและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในการสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในด้านสังคม อารมณ์ความรู้สึก ภาษา กายภาพ และวิชาการ (Academic)

สถานดูแลเด็ก ให้การศึกษาด้านพัฒนาการการเรียนรู้ (Cognitive) ช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นหลักสูตร (Curriculum) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กยังทำงานร่วมกับพ่อแม่ โดยให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ในการเรียนรู้วิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้วย

ในมิติบริการที่สมบูรณ์ของการดูแลเด็ก ได้ยึดถือเด็กในองค์รวม (Whole) ดังนั้น จุดประสงค์หลักของการดูแลเด็ก คือการอำนวยความสะดวกให้เกิดพัฒนาการเด็กในองค์รวมที่เหมาะสม และสนับสนุนความพยายามที่จะบรรลุจุดประสงค์นี้ สถานดูแลเด็กได้รับความนิยมและมีความสำคัญด้วยเหตุผล 3 ประการ

  1. ประการแรก การเปลี่ยนแปลงในประชากรศาสตร์ (Demographics) เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดความต้องการค่อนข้างสูงในการดูแลเด็กนอกบ้าน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่ต้องอาศัยรายได้จากพ่อและแม่ (Dual-income family) มีมากขึ้น ในขณะที่จำนวนพ่อแม่ที่หย่าร้างกันก็มากขึ้นด้วย ทำให้เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่ ที่ต้องทำงานไปด้วย (Single parent)
  2. ประการที่สอง การดูแลเด็กเป็นโปรแกรมแก้ไขปัญหา (Intervention) ที่สำคัญยิ่งยวด (Critical) สำหรับเด็กและครอบครัว เพราะช่วยส่งเสริมทักษะก่อนวัยเรียน (Pre-academic) เตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียน เพิ่มพูนทั้งการใช้ภาษาและผลลัพธ์ (Outcome) ในเชิงบวกจากพัฒนาการของเด็ก ในด้านสุขภาพ สวัสดิการ รวมทั้งความเป็นอยู่ทางสังคมและวิชาการ
  3. ประการสุดท้าย สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ โปรแกรมดูแลเด็กที่มีคุณภาพสูง จะจัดให้เด็กอยู่และเติบโตในสถานที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการ และสภาพแวดล้อมสำหรับการเข้าสังคม (Socialization) ตลอดจนพัฒนาการทางร่างกาย และการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Child carehttp://en.wikipedia.org/wiki/Child_care [2014, March 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน