หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 97 : คุณภาพการดูแลเด็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

คุณลักษณะ (Feature) ที่ดีของโปรแกรมการดูแลเด็ก (Child care) ควรประกอบด้วยบริการที่สมบูรณ์ (Comprehensive) ทั้งในด้านสุขอนามัย สังคม และการศึกษา คุณภาพของโปรแกรมต้องได้มาตรฐาน และแต่ละโปรแกรมต้องมีหลักสูตร (Curriculum) ของตนเอง เพื่อสนองตอบความจำเป็นเฉพาะ

ในภาพรวม บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้เด็กได้รับการดูแลและการศึกษาในองค์รวม (Whole child) จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย และร่วมมือกับครอบครัวเด็ก ในการลงมือปฏิบัติมาตรการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล

แม้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องคุณภาพของการดูแลเด็กและสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วย แต่เราก็สามารถแยกแยะลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของโปรแกรมที่มีคุณภาพ โดยพิจารณานานามิติ (Dimension) และดัชนีชี้วัด (Indicator) อาทิ สภาพ-แวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย (Healthy) เคารพยกย่อง ให้เกียรติกัน (Respectful) สนับสนุน ท้าทาย ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์ (Pleasant)

ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เป็นสภาวะที่สะอาด เป็นระเบียบ และมีอาณาบริเวณต่างหากสำหรับการขับถ่าย (Toileting) [รวมทั้งการเปลี่ยนผ้าอ้อมในเด็กเล็ก] การกินอาหาร และการนอน ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) จะสอนเด็กทารก (Infant) และเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) ให้เพาะบ่มนิสัยที่ถูกสุขอนามัย อาทิ การล้างมือหลังขับถ่าย หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนก่อนและหลังรับประทานอาหารแต่ละมื้อ

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ยังรวมถึงสภาวะที่ผ่อนคลายและมีความสุขขณะรับประทานอาหาร มีการวิจัยจำนวนมากชิ้นที่แสดงว่า อาหาร (Diet) และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายและจิตใจ (Well-being) ในประการหลัง สภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental health) ของเด็ก โดยตรง

ผู้ดูแลเด็กที่สนองตอบความต้องการของเด็กด้วยความรัก จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสมดุล ระหว่างอาณาบริเวณเปิด (Open area) ที่เล็กกับที่กว้างใหญ่ อาณาบริเวณที่เล็กสร้างโอกาสให้เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะอยู่ตามลำพังได้ หรืออยู่เป็นกลุ่มเล็กได้ ในขณะที่เด็กโตสามารถเล่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกัน (Cooperative)

ส่วนอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ เด็กจะมีโอกาสขยับขยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กจำนวนมาก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานดูแลเด็ก สามารถร่วมมือกับพ่อแม่ในการช่วยให้เขารับรู้และเข้าใจความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็ก ผู้ดูแลเด็กยังสามารถจัดให้เด็กอยู่ในสภาวะที่สะอาด ปราศจากเชื้อรา (Mold) และได้รับการฆ่าแมลง (Pesticide) โดยพยายามลดความเสี่ยงของเด็กที่จะได้รับสารตะกั่ว (Lead) หรือวัสดุที่เป็นพิษ (Toxin)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Whole Child - http://www.wholechildeducation.org (2014, April 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul