หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 98 : คุณภาพการดูแลเด็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

แหล่งของสารเคมีฆ่าแมลงที่เด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะอาจสัมผัสได้ มักผ่านทางอาหารที่กินเข้าไป การวิจัยแสดงระดับการได้รับสารดังกล่าว จะลดลงอย่างฮวบฮาบ เมื่อมีการเปลี่ยนอาหารปรกติ ไปเป็นอาหารอินทรีย์ (Organic) ซึ่งผลิตโดยใช้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ (Organic farming) กล่าวคือมีปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการผลิต ที่ปราศจากการสังเคราะห์สมัยใหม่

การสังเคราะห์ดังกล่าวได้แก่ สารสังเคราะห์ที่ใช้ฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีนานาชนิด ซึ่งเป็นสารพิษ (Toxin) อาหารอินทรีย์ จะไม่ผ่านการแปรรูป (Process) ด้วยการฉายรังสี (Irradiation) สารละลายอุตสาหกรรม (Industrial solvent) หรือการเพิ่มสารเคมีเข้าไปในอาหาร (Food additive)

[การเคลื่อนไหว (Movement) ของการทำนาอินทรีย์เกิดขึ้นในคริสต์ศักราช 1940 (พ.ศ. 2483) เพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปอุสาหกรรมของการเกษตร (Industrial agriculture) ซึ่งได้กลายมาเป็น “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) ในคริสต์ศักราช 1960 (พ.ศ. 2503) ในปัจจุบันการผลิตอาหารอินทรีย์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีกฎเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งแตกต่างจาก “การทำสวนส่วนบุคคล” (Private gardening) โดยสิ้นเชิง]

หลักฐานยืนยันความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอาหารอินทรีย์ และอาหารแต่ดั้งเดิม (Conventional) ยังมีไม่มากพอที่จะกล่าวอ้างว่า อาหารอินทรีย์ปลอดภัยกว่า ถูกสุขอนามัยกว่า หรือ มีรสชาติที่อร่อยกว่าอาหารแต่ดั้งเดิม แต่พ่อแม่ก็ควรอ่านตรวจส่วนประกอบ (Ingredient) ในสารอาหารที่ให้เด็กรับประทาน ตามแนวทางโภชนาการ (Nutritional guide)

เด็กมีโอกาสได้รับสารฆ่าแมลงในโรงเรียนเช่นกัน โดยมักติดจากเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน อัตราการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่จะสูงกว่าตัวเด็ก เพราะบุคลากรเหล่านี้มีโอกาสสัมผัสสารดังกล่าวมากกว่าตัวเด็กเอง อย่างไรก็ตาม เด็กมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า เพราะพัฒนาการของระบบอวัยวะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ (Maturity)

อาการของเด็กที่ได้รับสารฆ่าแมลง ได้แก่ การไอ หายใจติดขัด (Short of breath) คลื่นเหียน (Nausea) อาเจียน (Vomit) ปวดศีรษะ และตาระคายเคือง (Irritation) ดังนั้น โปรแกรมการดูแลเด็ก ควรให้พื้นผิว (Surface) ที่เด็กต้องสัมผัส สะอาดปราศจากเศษอาหารและน้ำ เพื่อลดโอกาสที่แมลงจะเข้าสู่ตัวอาคารที่เด็กอยู่

นิสัยการกินอาหารที่ถูกอนามัย (Sanitary) การจัดการกับขยะอย่างเหมาะสม การเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิด (Airtight seal) จะสามารถป้องกันปัญหาจากแมลง นอกจากนี้ ควรหมั่นใช้เครื่องดูดฝุ่นกับเฟอร์นิเจอร์และชุดผ้าม่าน (Draperies) เพื่อขจัดแมลงต่างๆ รวมทั้งไรฝุ่นด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Whole Child - http://www.wholechildeducation.org (2014, April 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน