หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 99 : คุณภาพการดูแลเด็ก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

สภาพแวดล้อมที่เคารพยกย่อง ให้เกียรติกัน (Respectful) คือสภาวะที่ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ให้ความห่วงใยในตัวเด็กและครอบครัวอย่างลึกซึ้ง (Deeply) โดยการตั้งใจฟัง สังเกต และรับรู้การสื่อสารด้วยวาจา (Verbal) และอากัปกิริยา (Non-verbal) ผู้ดูแลเด็กแปลความ (Interpret) หรือ “อ่าน” พฤติกรรมเด็ก โดยตั้งคำถามตนเองว่า “พฤติกรรมของเด็กคนนี้ กำลังบอกอะไรฉันอยู่?” [แล้วคิดสะท้อนกลับ (Reflection)]

สภาพแวดล้อมที่เคารพยกย่อง ให้เกียรติกัน ยังรวมถึงสภาวะที่เด็กที่แตกต่าง ได้รับการยอมรับในความเป็นปัจเจกชน (Individuality) ที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ (Product) ของนานามิติ (Dimension) อาทิ อารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เพศ (Gender) เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status : SES)

ครูปฐมวัยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพยกย่อง ให้เกียรติกัน ต่อการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม (Culturally appropriate practice) ดังต่อไปนี้

  • ต้อนรับครอบครัวที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างในลักษณะที่คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิด (Cultural sensitivity) อาทิ ความแตกต่างทางศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือจากศาสนาพุทธ
  • จัดให้มีงานศิลปะ (Artwork) ที่สะท้อนเด็กที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสีผม หรือสีผิว
  • ใช้วัสดุการสอน (ซึ่งรวมทั้งหนังสือ) ที่เหมาะสมกับภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างของเด็กในชั้นเรียน
  • ปรับปฏิสัมพันธ์ของครูปฐมวัยกับเด็กให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น เด็กทารก (Infant) ในชนหมู่น้อยของสหรัฐอเมริกามักส่งเสียงร้องเอะอะเมื่อมีอะไรไม่พอใจ แต่สามารถทำให้สงบ (Calm) ได้ด้วยการใช้คำพูดสั้นๆ ซ้ำๆ และเร็วๆ แล้วตบหลังเบาๆ ในขณะที่เด็กทารกในประเทศไทย สามารถทำให้สงบได้ด้วยการใช้คำพูดที่นิ่มนวล ช้าๆ แล้ววางและแกว่งในเปล (Cradle)
  • สื่อสารกับพ่อแม่และสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัว โดยให้ความสำคัญ (Priority) แก่การสื่อสารประจำวัน ในเรื่อง ความก้าวหน้าของเด็ก นอกจากนี้ ควรสื่อสารให้พ่อแม่รับรู้ถึงโปรแกรมการสอน และหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนที่อาจให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ พัฒนการของเด็กในแต่ละขั้นตอน
  • สื่อสารกับครอบครัวในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก ตัวอย่างเช่น คุณค่าทางโภชนการ (Nutrition) ในของขบเคี้ยว (Snack) ที่พ่อแม่ยอมให้เด็กนำมาโรงเรียน และการไม่สนับสนุนให้เด็กซื้อน้ำอัดลมดื่ม จากพ่อค้าแม่ขายในบริเวณใกล้โรงเรียน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Socioeconomic status- http://en.wikipedia.org/wiki/Socioeconomic_status [2014, April 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน