หน้าหลัก » Blogs » จับ Pokémon ที่ไหนให้ได้เรียนรู้ ตอนที่ 6

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเกม Pokémon GO มากมาย ทั้งข่าวจริงและข่าวลวงมาให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหวั่นใจทั่วกันใช่ไหมคะ วิธีป้องกันอันตรายที่ดีที่สุดก็คือ พาลูกไปจับโปเกมอนกันนอกบ้าน โดยเฉพาะตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพราะนอกจากจะได้ความสนุก และปลอดภัยแล้ว ลูกๆ ยังจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไปด้วยค่ะ แหล่งเรียนรู้น่าสนใจที่ครูชมพูจะชวนไปในสัปดาห์นี้ เพื่อจะพบโปเกมอน 3 ธาตุสุดท้ายคือ ธาตุบิน (Flying) ธาตุเหล็ก (Steel) และธาตุความมืด (Dark) มีดังนี้ค่ะ

16. โปเกมอนธาตุบิน (Flying) มักพบตามทุ่งหญ้าในธรรมชาติ ฟาร์ม และสวนป่า แหล่งเรียนรู้ที่ชาวถามครูไปจับโปเกมอนธาตุนี้ได้หลายตัวคือ เมืองโบราณค่ะที่นี่จำลองเมืองในอดีต เต็มไปด้วยจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม ลูกๆ จะได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเรา ดังนี้

 • ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น หอนางอุษา ซึ่งเป็นเพิงหินโบราณ เชื่อกันว่าเคยเป็นชุมชนมาก่อน จำลองมาจากของจริงที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ศิลปะทวารวดี เช่น เมืองโบราณนครชัยศรี มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาท พระสถูปเจดีย์ และโบราณวัตถุสถานต่างๆ ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี”
 • ศิลปะศรีวิชัย เช่น พระบรมธาตุไชยา ถือว่าเป็นเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางภาคใต้ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์จันทิปวนะในประเทศอินโดนีเซีย องค์พระธาตุเป็นอาคารสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีย์จำลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ ลวดลายประดับตกแต่งเกี่ยวข้องกับคติพุทธศาสนามหายาน เช่น รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รูปนางดารา ตามมุมบนที่องค์พระธาตุมีเกียรติมุขประดับองค์ระฆังตามคติที่นิยมกันในชวา
 • ศิลปะขอมหรือเขมรโบราณ เช่น ปราสาทพระวิหาร ที่ของจริงตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหารในเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 มีปราสาทตั้งเรียงราย 4 ระดับ เป็นอาคารหลังคาทรงจั่ว เรียกว่า มณเฑียร ปลายสุดของหน้าผามีชะง่อนหินยื่นออกไป ใต้ชะง่อนหินใช้เป็นที่พักอาศัยได้ เรียกว่า เป้ยตาดี
 • ศิลปะล้านนา เช่น หอคำ หรือปราสาททอง อันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นเรือนไม้เครื่องสับของทางภาคเหนือ ซึ่งสถานที่จริงนั้นได้ถูกรื้อไปแล้ว ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุที่หาดูได้ยากหลายสิ่ง
 • ศิลปะล้านช้าง เช่น พระธาตุบังพวน ของจริงตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากอินเดีย สร้างด้วยอิฐ มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง 4 ชั้น หลังคาเรือนธาตุทำอย่างบัวถลา เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์มีองค์ระฆังสี่เหลี่ยมเป็นบัลลังก์อีก 3 ชั้น
 • ศิลปะหริภุญชัย เช่น เจดีย์จามเทวี ลำพูน หรือเจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กุด มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น มีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในซุ้มทุกชั้น ชั้นละ 12 องค์ เป็นพระพุทธรูปแบบผสมระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะแบบอู่ทอง
 • ศิลปะสุโขทัย เช่น วิหารหลวงวัดมหาธาตุ ของจริงอยู่ในเมืองเก่าสุโขทัย เป็นวิหารสิบเอ็ดห้อง ภายในวิหารมีฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พระนามว่า “พระศรีศากยมุนี” ซึ่งอัญเชิญมาไว้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 เสาวิหารทำด้วยศิลาแลง ตัดเป็นแผ่นหนา กลม วางเรียงซ้อนกันเป็นรูปเสาโคนใหญ่ปลายเรียว ใกล้ๆ กันนี้คือ พระสี่อิริยาบถ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรูปแบบศิลปะการสร้างพระพุทธรูปของสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งไม่พบในท้องถิ่นอื่น
 • ศิลปะอู่ทอง เช่น ปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง ที่ได้ถ่ายแบบมาจากปรางค์เล็กที่หน้าพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท แสดงเทคนิคการก่อสร้างอันดีเยี่ยม
 • ศิลปะอยุธยา เช่น สรรเพชญปราสาท เป็นพระที่นั่งโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยหนีจากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมขอมและไทยเหนือ เป็นที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไว้ด้วยกัน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีและรับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นท้องพระโรงออกรับราชฑูต ต่อมาเมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ถูกพม่าเผาเหลือแต่ซากฐาน เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้น โดยค้นคว้าจากหลักฐานดั้งเดิมทั้งของไทยและของต่างชาติ เช่น จดหมายเหตุ ตำนาน พระราชพงศาวดาร ประกอบกับหลักฐานที่เหลือให้เห็นอย่างคร่าวๆ โดยมากำหนดเป็นผังขึ้น ประกอบกับหลักฐานจากภาพเขียน ไม้สลัก และโบราณวัตถุ สมัยอยุธยา
 • ศิลปะธนบุรี เช่น ท้องพระโรงกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิม ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว แบบตรีมุข ตัวท้องพระโรงเป็นตึกสองหลังเชื่อมต่อกัน หลังแรกเป็นท้องพระโรงมีที่ประทับออกว่าราชการ ทำเป็นอัฒจันทร์ อาคารหลังที่สองเรียกว่า “พระที่นั่งขวาง” เป็นส่วนพระราชมณเฑียร
 • ศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญ ใช้เป็นท้องพระโรงว่าราชการที่ประทับ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญฯ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นปราสาททรงจัตุรมุข หลังนับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่สมบูรณ์เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ลองพาลูกไปเที่ยวชมนะคะ ลูกอาจจับโปเกมอนธาตุบินได้ เช่น Charizard, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Fearow, Farfetch’d, Doduo, Dodrio, Butterfree, Zubat, Golbat, Scyther, Aerodactyl, Gyarados, Dragonite, Articuno, Zapdos และ Moltres

17. โปเกมอนธาตุเหล็ก (Steel) มักอยู่ภายในหรือรอบๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ และสถานีรถไฟ รางรถไฟ โปเกมอนธาตุเหล็ก ได้แก่ Magnemite และ Magneton ค่อนข้างหายากค่ะ แต่ธาตุของมันทำให้ครูชมพูนึกถึงโลหะปราสาท ที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างอยู่ในบริเวณลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทย เป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึง พระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะ

18. โปเกมอนธาตุความมืด (Dark) อาศัยอยู่ในที่มืด เช่น บริเวณโรงหนัง โรงละคร ครูชมพูขอแนะนำให้พาลูกไปที่โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เพื่อชมโขนชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย เป็นการจัดแสดงระยะยาวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เปิดแสดงทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบ 19.30 น. โดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอก นำเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์ ตั้งแต่กำเนิดหนุมาน พระพายซัดพละกำลังของพระอิศวรเข้าปากนางสวาหะที่ยืนเหนี่ยวต้นไม้อยู่ และกำเนิดเป็นหนุมานช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะ และได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ได้ไปครองเมืองนพบุรี ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตา ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์-เจรจา และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานจนเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงามอลังการหาชมยากยิ่งค่ะ ลูกๆ จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของหนุมาน ชมความวิจิตรงดงามของสวนแม่พระอุมา ฉากใต้น้ำที่สวยงามอลังการ และลีลาของหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ตื่นเต้นไปกับอิทธิฤทธิ์ของหนุมานรบสหัสกุมาร ตื่นตาไปกับกระบวนทัพที่น่าอัศจรรย์ของพระรามค่ะ อย่าลืมพาลูกจับโปเกมอนให้เสร็จก่อนเข้าไปในโรงละครนะคะ เพราะเมื่อเข้าไปแล้ว ควรปิดโทรศัพท์มือถือ และเพลิดเพลินกับการแสดงอันล้ำค่าของชาติเรานะคะ สวัสดีค่ะ

แหล่งข้อมูล:

 1. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์. (ม.ป.ป.). โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน. สืบค้นจาก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ การแสดง - http://www.thaiticketmajor.com/performance/khon-sala-chalermkrung-Hanuman-2015-th.html. [ค้นคว้าเมื่อ 16 สิงหาคม 2559].
 2. เมืองโบราณ. (ม.ป.ป.). ยุคสมัยทางศิลปะ การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ . สืบค้นจาก เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ. - http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/historical-timeline/. [ค้นคว้าเมื่อ 13 สิงหาคม 2559].
 3. วิกิมีเดีย, มูลนิธิ. (2558). โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร. 16 ตุลาคม 2558. สืบค้นจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. - https://th.wikipedia.org/wiki/โลหะปราสาท_วัดราชนัดดารามวรวิหาร. [ค้นคว้าเมื่อ 15 สิงหาคม 2559].
 4. Donaldson, Alex. (2016). Pokémon Go: where to find all Pokémon types. Jul 15, 2016. สืบค้นจาก - https://www.vg247.com/2016/07/15/pokemon-go-where-to-find-pokemon-types/#pokemon-go-grass-pokemon.[ค้นคว้าเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน