หน้าหลัก » Blogs » จากแท็บเล็ต สู่เทคโนโลยีการศึกษา (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา หรือ แท็บเล็ต ป. 1 เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2555) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้ดำเนินงาน จัดซื้อแท็บเล็ต ป. 1 จำนวนกว่า 9 แสนเครื่อง ปัจจุบันแท็บเล็ตทั้งหมดได้ส่งถึงมือเด็กเด็กแล้ว และได้ติดตัวเด็กเด็ก ป. 1 เพื่อนำไปใช้ในการเรียน ป. 2 ด้วย

ในขณะที่โครงการจัดหาแท็บเล็ตสำหรับเด็ก ป.1 และ ม.1 ในปี 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของเด็กที่ใช้แท็บเล็ตในปี พ.ศ. 2554 - 2555 พบว่า เด็ก ป. 1 มีคะแนนวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษคะแนนมากขึ้นถึง 62.05%

นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้แท็บเล็ตมีข้อดี คือ เด็กสนุกสนาน มีแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้เด็กที่เรียนรู้ช้า (หรือเด็กพิเศษ) มีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ เรื่องของสื่อที่จะนำมาใช้กับแท็บเล็ต และครูเทคโนโลยีการศึกษาที่จะเป็นผู้ชี้แนะและสอนการใช้เทคโนโยลีต่างๆ ให้กับเด็ก

เทคโนโลยีการศึกษา หรือ ที่บางครั้งเรียกกันว่า EdTech เป็นรูปแบบการศึกษาหรือการเรียนการสอนที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาสัมพันธ์กับแนวคิดเกี่ยวด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีการสอนด้วย แต่ที่ต่างกันก็คือ เทคโนโลยีการสอนนั้นหมายถึง ทฤษฏีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดการ การประเมินขั้นตอนและที่มาของการเรียนรู้ ในขณะที่เทคโนโลยีการศึกษาจะรวมไปถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เนต และบล็อก (Blog) ในการช่วยพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วย

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาอาจมองได้อีกแง่หนึ่งว่า เป็นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ หรืออาจเป็นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน (Individual) ก็ได้

อย่างไรก็ดี การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ก็อยู่ที่ว่าเราให้คำจำกัดความของคำว่าเทคโนโลยีไว้อย่างไรด้วย คำว่า “เทคโนโลยี” อาจเชื่อมโยงกับวัตถุสิ่งของที่มนุษย์ใช้งานอย่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรืออาจมีคำจำกัดความที่กว้างกว่าโดยรวมไปถึงระบบ ขั้นตอนการจัดการและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องฉาย (Projector) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desk-top) หรือหิ้วไปมาได้ (Notebook) โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคิดเลข

การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีการศึกษามีการนำมาใช้นานแล้วตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1920 โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการนำภาพยนตร์การสอนมาใช้ฝึกทหาร ในปัจจุบันเราก็นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้หลายวิธี ผ่านทั้งทางภาพและเสียง เช่น วีดิทัศน์ (Video) การสอน การบันทึกเสียงในการสอน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) พร้อมใส่เสียงในการช่วยสอนด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. แท็บเล็ตการศึกษาไปถึงไหน ...อ่าน! - http://www.dailynews.co.th/education/228920 [2013, October 28].
  2. ศธ.เร่งวางแผนทำไอทีเพื่อการศึกษา - http://www.dailynews.co.th/education/228757 [2013, October 28].
  3. Educational technology - http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology [2013, October 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน