หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 16 : พัฒนาการทางอารมณ์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผลจากการวิจัยเพิ่มเติมของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) แสดงว่า ทารกผิวขาว (Caucasian) ประมาณ 10% ได้รับการสืบทอดของอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ที่เต็มไปด้วยความกลัว อาทิ แสดงสิ่งเร้าทางสรีระ (Physiological arousal) และความทุกข์ (Distress) ในสถานการณ์ใหม่ๆ

ในขณะที่ 40% ของทารกดังกล่าว ได้รับการสืบทอดของอารมณ์ความรู้สึกที่ปราศจากความกลัว อาทิ อยู่ในสภาพผ่อนคลายและสงบนิ่ง ในสถานการณ์ใหม่ๆ หลักฐานจากการวิจัยสรุปว่า ความแตกต่างในผลจากของอารมณ์ความรู้สึก มาจากโปรแรมพัฒนาการทางพันธุกรรม

แม้ทารกบางคนที่เต็มไปด้วยความกลัว จะเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีความกลัวน้อยลง แต่ส่วนมากยังคงลักษณะความกลัวต่อไปในวัยรุ่น (Adolescence) และวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) การวิจัยฉบับอื่นๆ ก็รายงานพัฒนาการที่เด่นชัดของอารมณ์ความรู้สึกในทารกว่า จะมีผลกระทบในระยะยาว

การวิจัยฉบับอื่นๆ ในเวลาต่อมาพบว่า ทารกที่พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกที่เด่นชัด จะมีผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกไปในทางลบ (อาทิ อารมณ์หงุดหงิด และร้องไห้กระจองอแง) จะเติบโตเป็นเด็กที่มีทัศนคติในแง่ร้าย อารมณ์ฉุนเฉียว และมีปัญหาพฤติกรรมอย่างมาก เมื่ออายุ 12 ปี

ดังนั้น อารมณ์ความรู้สึกเป็นอิทธิพลทางพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อระดับของสิ่งเร้าและปฏิกิริยาสนองตอบต่อสถานการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการพัฒนาอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality trait) และสัมพันธภาพทางสังคม (Social relationship) ของเด็ก

พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional development) เป็นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติ (Nature) กับ การสะท้อนกลับ (Feedback) ของสภาพแวดล้อมการฟูมฟัก (Nurture) ไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งทารกได้รับเมื่อเขาเริ่มสำรวจโลก [รอบตัวเขา]

ทารกทุกคนในเบื้องต้น จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ผ่านช่องทางจำกัดที่ได้รับสืบทอด [มาจากพันธุกรรม] อาทิ ความสนใจ (Interest) การสะดุ้งตกใจ (Startle) ความทุกข์ ความขยะแขยง (Disgust) และการยิ้มแรกเกิด (Neonatal smile) หรือกึ่งยิ้มที่สนองตอบตามธรรมชาติ โดยปราศจากเหตุผล

ประสบการณ์ต่างๆ มีผลกระทบสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก อาทิ เด็กที่ได้รับการฟูมฟักในครอบครัวที่ร่ำรวย อาจมีความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อมันในตนเอง และสามารถรับมือกับความท้าทายในช่วงเวลาต่อมาของชีวิต ได้มากกว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งจะรู้สึกไม่มั่นคง สงสัยในความสามารถของตนเอง และไม่สามารถรับมือกับอุปสรรคในชีวิต

แหล่งข้อมูล-

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson Learning.
  2. Experience and Development - http://psychology.about.com/od/early-child-development/a/experience-and-development.htm [2013, February 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน