หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 41 : การวิจัยพัฒนาการทางสังคม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องราวของเดเลีย (Delia) เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาเด็ก 698 คน จากชุมชนชนบทเล็กๆ บนเกาะหนึ่งในรัฐฮาวาย การวิจัยนี้ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาชื่อ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ แผนกพัฒนามนุษย์และชุมชนของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส

เวอร์เนอร์ติดตามเด็กๆ ดังกล่าวตั้งแต่แรกเกิดรุ่นราวคราวเดียวกัน (Cohort) ในปี พ.ศ. 2498 เป็นเวลาเกือบ 20 ปี เช่นเดียวกับเดเลีย เด็กอื่นๆ ประสบกับ “มรสุมชีวิต” (Life stress) รวมทั้งปัญหาระหว่างแม่ตั้งครรภ์ “บ้านแตกสาแหรกขาด” ครอบครัวยากจน และอยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมที่ขาดแรงจูงใจ (Stimulation)

“มรสุมชีวิต” เหล่านี้มีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย กล่าวคือ ความเปราะบาง (Vulnerability) และความสามารถคืนสู่ปรกติ (Resiliency)

ปัจจัยแรก หมายถึงโอกาสในทางจิตวิทยาหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการวิวัฒนาปัญหาบุคคลิกภาพ พฤติกรรม และสังคม ในช่วงเวลาต่อมาของชีวิต ส่วนปัจจัยหลัง หมายถึง ตัวแปรต่างๆ ทางบุคคลิกภาพ ครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่ชดเชย “มรสุมชีวิต” เพื่อว่าปัญหาในปัจจัยแรก จะได้ไม่วิวัฒนาขึ้น

ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กภายใต้การวิจัยนี้ แสดงการเพิ่มขึ้นของปัจจัยความเปราะบาง และต่อมาได้วิวัฒนาปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้ที่รุนแรง แต่อีก 2 ใน 3 ของเด็กกลุ่มแสดงความสามารถคืนสู่ปรกติได้ และต่อมาได้พัฒนากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถ (Competent) และไม่ต้องพึงพาผู้อื่น (Autonomous)

เด็กๆ ดังกล่าว (รวมทั้งเดเลีย) เป็นกลุ่มที่สามารถต่อสู้กับ “มรสุมชีวิต” ได้ ผิดจากความคาดหมายเดิม เพราะความสามารถในการปรับตัว (Adaptive) ในกรณีของเดเลีย แม้จะมีแม่ที่ไม่ใส่ใจ ไม่สนองตอบความต้องการของลูก และปราศจากพ่อ แต่ ณ อายุได้ 20 ปี เธอได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-esteem) และแรงจูงใจสูงให้ประสบความสำเร็จ และความเข้าใจในชีวิต มากพอต่อการวางแผนอนาคตที่เป็นจริงได้

การศึกษาในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถคืนสู่ปรกติได้ พบว่า (1) เหตุการณ์เลวร้ายทางอารมณ์ (Traumatic emotion) ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ปัญหาทางสังคม ตามที่ฟรอยด์ (Freud) ได้พยากรณ์ไว้ (2) ผู้ให้การเลี้ยงดูในเวลาต่อมา ที่มีความรักและแรงสนับสนุน สามารถชดเชยแทน (Substitute) พ่อแม่ตามสายเลือดที่ไม่ใส่ใจได้ และ (3) เด็กๆ สังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม จากรูปแบบ (Model) ของผู้ให้การเลี้ยงดู

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth-Thompson Learning.
  2. Emmy Werner - http://en.wikipedia.org/wiki/Emmy_Werner [2013, April 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน