หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 46 : การวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักจิตวิทยาบางคนยังข้องใจในข้อสมมุติฐานที่ว่า วิธีการกำกับวินัย (Discipline) เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก จริงหรือ? และสงสัยว่ามีอะไรไหม ที่สามารถแทรกลางระหว่างวิธีการที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก กับการที่ลูกเต็มใจเชื่อฟังพ่อแม่? ความเป็นไปได้ปัจจัยหนึ่ง น่าจะเป็น “อารมณ์ความรู้สึก” (Temperament) ของเด็ก

เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับวินัยของพ่อแม่ กับ “การกำกับตนเอง” (Self-regulation) ของเด็ก และการเกิด “สติสัมปชัญญะ” (Conscience) เกรไซนา โคชันสกา (Grazyna Kochanska) และทีมงานได้ศึกษาเด็กจำนวน 106 คน ด้วยวิธี “แนบราบ” (Longitudinal) โดยตั้ง 3 คำถาม ดังนี้

(1) ณ อายุเท่าไร ที่เด็กจะเริ่ม “การกำกับตนเอง” ได้ (2) ปัจจัยดังกล่าวสัมพันธ์กับการสร้างมาตรฐานจริยธรรมภายใน (Internalization of moral standard) ของเด็กในเวลาต่อมาหรือไม่? และ (3) ปัจจัยดังกล่าวสัมพันธ์กับวิธีการที่แม่กำกับวินัยลูก หรือไม่?

ทีมงานวิจัยได้ศึกษาเด็ก ณ อายุ 22, 33 และ 45 เดือน โดยวัดความสามารถ “การกำกับตนเอง” ของเด็ก และสังเกตวิธีการที่แม่กำกับวินัยของลูกขณะมีปฏิสัมพันธ์กับลูก เมื่อเด็กอายุได้ 56 และ 71 เดือน ทีมงานนักวิจัยก็วัดผลอีกครั้ง แต่ในเรื่องพัฒนาการสติสัมปชัญญะ และจริยธรรมด้วยตนเอง (Moral self)

ทีมงานนักวิจัยให้นิยาม “การกำกับตนเอง” ว่า เป็นความสามารถของเด็กในการ “อดกลั้น” (Suppress) ความต้องการเบื้องแรกของตนเอง เพื่อจะทำอย่างอื่นที่อาจไม่สนุกเท่าความต้องการเบื้องแรก แต่เราจะวัดความสามารถในเด็กเล็กนี้ได้อย่างไร? ทีมงานวิจัย ได้ออกแบบการทดสอบที่แฝงอยู่ในรูปการเล่นเกม

บางเกมกำหนดให้เด็ก ต้องกระซิบแทนการตะโกน ต้องเดินแทนการวิ่ง มองข้ามสิ่งที่ใหญ่ในภาพ เพื่อค้นหารายละเอียดของสิ่งที่เล็กกว่า ชะลอความพึงพอใจ โดยไม่เรียกร้องรางวัลทันที และต่อต้านแรงผลักดันให้เปิดปากถุงเพื่อหยิบของเล่นในถุง

ทีมงานนักวิจัย ก็วัดผลจากการที่แม่ใช้วิธี “การชักนำ” (Induction) หรือ “การยืนกรานอำนาจ” (Power assertion) ในหลายๆ มิติ ตัวอย่างหนึ่งคือการสังเกตพฤติกรรมของแม่ที่ให้ลูกไปทำความสะอาดบริเวณเล่น หรือกีดกันเด็กให้เล่นของเล่นที่ล่อตาล่อใจ และเข้าถึงง่าย โดยใช้วิธีอธิบายเหตุผลที่ร้องขอ หรือออกคำสั่งเข้มงวดให้ปฏิบัติตาม

หลังจากนั้น ทีมงานนักวิจัยได้ขอให้แม่ออกจากห้องไปเพื่อสังเกตพฤติกรรมเด็ก ว่าเชื่อฟังหรือไม่ ในบรรยากาศที่เด็กมีอิสระในการทำอะไรก็ได้ เมื่อไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแม่

แหล่งข้อมูล:

  1. Wade, Carole & Carol Tavris. (2008). Invitation to Psychology (4th Ed). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
  2. Effortful Control as a Personality Characteristic of Young Children: Antecedents, Correlates, and Consequences - http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jopy/2003/00000071/00000006/art00008 [2013, April 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน