หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 48 : พัฒนาการทางเพศผ่านพันธุกรรม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พ่อแม่ “มือใหม่” มักตั้งคำถามว่า

  • เด็กจะสังเกตเห็นว่าเด็กชายและเด็กหญิงเป็นเพศที่ต่างกันได้อย่างไร? และเข้าใจว่าตนเองเป็นเพศไหน?
  • เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ของความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) อย่างไร?
  • ทำไมเด็กก่อนวัยเรียนส่วนมากทำตัวเหมือนเป็น “ตำรวจทางเพศ” (Gender police) ที่ทำหน้าที่กำหนดว่าเด็กชายไม่สามารถเป็นพยาบาลได้ และเด็กหญิงก็ไม่สามารถเป็นทหารได้?
  • ทำไมเด็กบางคนจึงรู้สึกว่า เขามิได้เป็นพวกเดียวกับเพศที่เขาคิดว่า เขาควรจะเป็น?

คำตอบเริ่มต้นที่นิยามของคำว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender identity) ซึ่งเป็นความรู้สึกพื้นฐานของการเป็นชายหรือหญิง ไม่ว่าเด็กคนนั้น ทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องเพศหรือไม่ ระหว่างอายุ 2 ถึง 3 ขวบ เด็กส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะแยกแยะตนเองว่า เป็น “ชาย” หรือ “หญิง” และสามารถบอกได้ว่า เด็กอื่นๆ เป็นเพศเดียวกับตนเอง หรือเป็นเพศตรงข้าม

“อัตลักษณ์ทางเพศ” ดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละบุคคล หลังจากนั้น เด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้พฤติกรรมต้นแบบปฏิบัติ (Stereotype) ทัศนคติ (Attitude) และอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality trait) ที่พ่อแม่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน (Peer) และสังคมคาดหวังจากเพศชายหรือหญิง

ในปัจจุบัน เรายอมรับกันว่า ผู้ชาย มีความเชื่อมั่นของ “ความเป็นชาย” และไม่มีความรู้สึกถูกคุกคามบทบาทของเพศชายหากทำงานบ้าน เช่นเย็บปักถักร้อย และผู้หญิง ยังคงเชื่อมั่นใน “ความเป็นหญิง” และไม่มีความรู้สึกที่ถูกคุกคามบทบาทของเพศหญิง หากทำงานกลางแจ้ง เช่นเป็นวิศวกรโยธา

ความซับซ้อนของพัฒนาการทางเพศ เริ่มปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่ไม่สอดคล้องกับประเภททางเพศ (Gender typing) ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่จัดเด็กๆ เป็นกลุ่มไปตามบทบาททางเพศ เด็กกลุ่มที่มิใช่ชายหรือหญิง หรือ “ระหว่างเพศ” (Intersex) เป็นภาวะ (Condition) ที่เกิดขึ้นกับเด็ก 1 คนในทุกๆ 2,000 คน ที่มีความผิดปรกติในโครโมโซม (Chromosome) หรือ ฮอร์โมน (Hormone)

ภาวะดังกล่าว เป็นสาเหตุให้ทารกเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศที่ไม่ชัดเจน [ว่าชาย หรือหญิง] หรือมีอวัยวะเพศที่ขัดแย้งกับโครโมโซมของทารก อาทิ ทารกเพศหญิงที่เกิดมาพร้อมกับปุ่มกระสัน (Clitoris) ที่ใหญ่จนดูคล้ายกับองคชาติ (Penis) ของผู้ชาย และทารกเพศชายที่เกิดมาพร้อมอวัยวะเพศภายนอกที่ดูเหมือนผู้หญิง ทั้งสองกรณี เป็นอิทธิพลทางพันธุกรรม (Genetic influence)

แหล่งข้อมูล

  1. Wade, Carole & Carol Tavris. (2008). Invitation to Psychology (4th Ed). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
  2. Transgender - http://en.wikipedia.org/wiki/Transgender [2013, May 5]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน