หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 54: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แม้เราจะรู้ว่าเด็กชายและเด็กหญิง รับบทบาททางเพศ (Gender role) ที่แตกต่างกัน แต่ก็มักมีคำถามว่า “ความแตกต่างทางเพศมีผลกระทบในเรื่องความแข็งกร้าว (Aggression) หรือไม่?” เพราะจากข้อสังเกต เด็กชายมักเติบโตขึ้นเป็นคนแข็งกร้าว มากกว่าเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นเป็นคนอ่อนโยน

นักวิจัยทีมหนึ่ง พบว่า ตั้งแต่อายุ 2 ขวบจนถึงวัยรุ่น เด็กชายแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แข็งกร้าวทั้งทางร่างกายและวาจา และจะมีแนวโน้มทำผิดกฎหมาย (Delinquency) หรือต่อต้านสังคม (Anti-social act) เป็น 4 เท่าของเด็กหญิง เนื่องจากอิทธิพลทางร่างกายและจิตใจ

การศึกษาหลายครั้งเกี่ยวกับฝาแฝดคู่เหมือน (Identical twins) แสดงว่า ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) เป็นสาเหตุประมาณ 50% ของพฤติกรรมแข็งกร้าว ซึ่งหมายความว่า สรีระของเด็กชาย ทำให้เขามีความแข็งกร้าวกว่าเด็กหญิง แต่อีก 50% ของพฤติกรรม เป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทาง “จิตสังคม” (Psycho-social)

ทีมนักวิจัยดังกล่าว ยังพบอีกว่า พ่อแม่ ญาติมิตร และสังคม สนับสนุนเด็กชายในการแสดงออก แข่งขัน และแก้ไขความแย้งด้วยการชกต่อย เมื่อเปรียบเทียบเด็กหญิง “ที่ดีงาม” (Nice girl) จะไม่ชกต่อยกัน แต่จะแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดคุย และนี่คือสาเหตุที่ว่า ทำไมการกระทำที่แข็งกร้าว ทั้งทางสังคมและอาชญากรรม จึงเกิดขึ้นกับเพศชายเป็นส่วนใหญ่

เพื่อตอบคำถามเดียวกันนี้ แต่เน้นหนัก “บทบาททางเพศ” (Gender role) และในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) นักวิจัยอีกทีมหนึ่ง ได้ใช้วิธี “ตัดขวาง” (Cross-sectional) ในการทดสอบเด็กนับร้อยๆ คนที่มีอายุ 5 ปี 8 ปี และ 11 ปี ใน 24 ประเทศ เพื่อค้นหาว่า เด็กๆ จากวัฒนธรรมต่างๆ กัน ทั่วโลก ได้พัฒนาบทบาทและพฤติกรรมที่เหมือนกันหรือต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง

สำหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุ 5 ปี และ 8 ปี ทีมนักวิจัยได้เล่าเรื่องสั้นๆ แล้วตั้งคำถามว่า ตัวละครในเนื้อเรื่องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ผลปรากฏว่าเด็กเล็กทั้งกลุ่ม 5 ปี และ 8 ปี สามารถตอบคำถามได้ดีในการแยกแยะระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

สำหรับเด็กโตที่มีอายุ 11 ปี ทีมนักวิจัยให้คำคุณศัพท์ (Adjective) 300 คำ อาทิ ก้าวร้าว (Aggressive) เมตตา (Affectionate) ชอบบงการ(Bossy) อ่อนไหว (Sensitive) พูดเสียงดัง (Loud) และช่วยหลือ (Helpful) แล้วตั้งคำถามว่า คำไหนน่าจะที่มีความสัมพันธ์กับเพศชาย และคำไหนน่าจะมีความสัมพันธ์กับเพศหญิง

ผลปรากฎว่า เด็กโตที่มีอายุ 11 ปี ก็สามารถเข้าใจความหมายของคำคุณศัพท์ดังกล่าว และเลือกโดยกาเครื่องหมายคำคุณศัพท์ที่เขาคิดว่า เหมาะสมที่สุดสำหรับเพศหญิงและเพศชาย

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson Learning.
  2. Cultural diversity - http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_diversity [2013, April 16]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน