หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 6 : อิทธิพลพันธุกรรม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข้อกำหนดหรือรหัสพันธุกรรม (Genetic instruction or code) มิได้สมบูรณ์แบบเสมอไป บางครั้งเมื่ออสุจิหรือไข่ได้รวมกันก่อตัวขึ้น จำนวนโครโมโซม (Chromosome) อาจมีการแบ่งตัวไม่เท่ากัน เป็นสาเหตุของชีวิต (Organism) ใหม่ที่มีโครโมโซมมากกว่าหรือน้อยกว่า 23 ตัว

เมื่อหนึ่งในเซลล์ที่ผิดปรกติ (Abnormal) เหล่านี้รวมตัวกับเซลล์ปรกติ ก็กลายเป็นเซลล์ผสม (Zygote) ที่มักลงเอยด้วยการแท้ง (Abort) หรือไม่อาจพัฒนาเป็นทารกที่เจริญเต็มตัว (Full-term) ได้ ในบางกรณีประมาณ 1 ใน 200 รายที่ทารกเกิดมาพร้อมกับความผิดปรกติของจำนวนโครโมโซม ในทุกๆ กรณี ผลลัพธ์ ก็คือจะมีกลุ่มอาการ (Syndrome) บางชนิดติดตัวมาด้วย

กลุ่มอาการดังกล่าวมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และที่พบมากที่สุดรู้จักกันในชื่อ Down syndrome เป็นผลจากการมีโครโมโซมที่ 21 เกินมาหนึ่งตัว อันเป็นสาเหตุของลักษณะผิดปรกติทางร่างกาย อาทิ ใบหน้ากลม ตาเขทั้งสองข้าง ลิ้นหนาและกว้าง หัวใจบกพร่อง และมีปัญหาการได้ยิน เกือบทุกคนจะด้อยสติปัญญา (Intellectual impairment)

การรักษา (Intervention) แต่เนิ่นๆ จะทำให้เด็กที่มีกลุ่มอาการนี้ รู้จักดูแลตัวเองและช่วยตัวเองได้ ในจำนวนโครโมโซม 46 ตัวหากนำมาจัดเป็นคู่จะได้ 23 คู่ ซึ่งจะมี 22 คู่ ที่เหมือนกันในเพศชายและเพศหญิง มีบทบาทในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ในร่างกาย

ส่วนโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่จากทั้งหมด 23 คู่ จะเป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่กำหนดเพศ เรียกว่า “โครโมโซมเพศ” (Sex chromosome) โดยที่โครโมโซม X เป็นตัวกำหนดเพศหญิง และโครโมโซม Y เป็นตัวกำหนดเพศชาย ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X

ส่วนใหญ่ของทารกแรกเกิด ไมว่าจะเป็นชายหรือหญิง ต่างมีโครมโมโซม X อย่างน้อยหนึ่งตัว แต่ในบางกรณี ประมาณ 1 ใน 500 รายที่ทารกเกิดมาพร้อมกับความผิดปรกติ ที่ขาดโครโมโซม X ไปหนึ่งตัว หรือมีโครโมโซมเพศเกินมาหนึ่งตัว ตัวอย่างกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ ได้แก่ Klinefelter’s, Fragile X และ Turner

กลุ่มอาการ Kleinfelter's เป็นสาเหตุของภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD) กลุ่มอาการ Fragile X เป็นสาเหตุของสติปัญญาด้อย (Mental retardation) ตั้งแต่ระดับอ่อน (Mild) จนถึงระดับรุนแรง (Severe) ส่วนกลุ่มอาการ Turner ซึ่งมีผลกระทบเฉพาะผู้หญิง เป็นสาเหตุของตัวเตี้ย คอสั้น (Webbed neck) ภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ และความยากในการรับรู้อารมณ์ที่แสดงออกทางสีหน้า

แหล่งข้อมูล -

  1. How Genetics Influence Child Development by Kendra Cherry, About.com Guide -http://psychology.about.com/od/early-child-development/a/genes-and-development.htm [2013, January 27].
  2. Chromosome - http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome [2013, January 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน