หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 63 : เด็กออทิสติก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักจิตวิทยาใช้วิธีการทางพฤติกรรม (Behavioral approach) วิเคราะห์ว่า สิ่งมีชีวิต (Organism) เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่า เหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมให้รางวัล (Reward) หรือลงโทษ (Punish) พฤติกรรมเหล่านั้น เรียกว่าเป็น “เงื่อนไขปฏิบัติการ” (Operation conditioning) ที่เพิ่มหรือลดโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมซ้ำ

นักจิตวิทยาและนักวิจัย ไอวาร์ โลวาส (Ivar Lovaas) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอนร์เนีย ณ เมืองลอส แอนเจลิส ใช้วิธีการดัดแปลงพฤติกรรม ในการรักษาเด็กออทิสติกอายุ 2 - 3 ขวบ ตามโครงการที่ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ถึง 3 ปี โดยประกอบด้วยโปรแกรมการสอนนับร้อย ที่ใช้หลักการของ “เงื่อนไขปฏิบัติการ”

เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย (Target) ตามด้วยการปรับเปลี่ยน (Shape) แล้วสนับสนุน (Reinforcement) ในเชิงบวก อาทิ การชมและให้อาหาร ทันทีที่เด็กออทิสติกแสดงออก (Emit) ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปรากฎว่า ทั้งพ่อแม่และนักบำบัด (Therapist) ประสบผลสำเร็จในการสอนเด็กออทิสติกประมาณ 47% ให้สบตาคน (Eye contact) หยุดการโยก (Rocking) เก้าอี้ตลอดเวลา สนองตอบต่อการร้องขอทางวาจา อาทิ “ล้างมือ” ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน พูดคุย และอ่านเขียนหนังสือ

นักจิตวิทยาใช้วิธีการจิตวิเคราะห์ (Psycho-analytic approach) บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า ประสบการณ์วัยเด็ก มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality trait) และปัญหาทางจิตวิทยา ในเวลาต่อมาของชีวิต และตอกย้ำอิทธิพลของความกลัวและความปรารถนาที่ไม่รู้ตัว (Unconscious) ตลอดจนแรงจูงใจในเรื่องความคิด และพฤติกรรม

ในปลายคริสต์ทศวรรษ 1800 (พ.ศ. 2343) ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ใช้วิธีการนี้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของเขา เขาเชื่อว่า ประสบการณ์ใน 5 ปีแรก จะมีผลกระทบที่ลึกซึ้ง (Profound) ต่อพัฒนการบุคคลิกภาพ ในเวลาต่อมาของชีวิต ในกรณีของ ดอนนา วิลเลียม (Donna William) เธอจำได้ว่า ใน 5 ขวบแรก เธอต้องเผชิญกับแม่ขี้เมาที่ใช้วาจาหยาบคาย (Verbally abusive) ส่วนพ่อก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้าน และเธอก็ถูกส่งไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เพราะเธอสอบตกแล้วสอบตกอีก

ทฤษฎีของฟรอยด์ ให้เหตุผลว่า ความคิดและความรู้สึกที่ทำให้เรากลัวหรือสำนึกผิด ภัยคุกคามต่อการประเมินคุณค่าตนเอง (Self-esteem) หรือความขัดแย้งทางเพศ (Sexual conflict) ที่ยังแก้ไม่ตก (Unsolved) จะถูกนำไปบรรจุอยู่ในที่ที่ไร้สติ(Unconscious) เนื่องจากผู้ป่วย ไม่สามารถฟื้นฟูคืนจากความกลัวที่ไร้สติ เขาจึงพัฒนาวิธีการต่างๆ ขึ้นมารักษาผู้ป่วย อาทิ การแปลความหมายของความฝัน (Dream interpretation) และการนำความกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ขึ้นมาอยู่บนพื้นผิว

เขาเชื่อในเรื่องพลังไร้สติ (Unconscious force) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดคน และพฤติกรรม [รวมทั้งกรณีเด็กออทิสติก] ซึ่งเป็นผลงานเข้าขั้น “ปฏิวัติ” (Revolutionary) อีกชิ้นหนึ่งของเขา

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2013, May 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน