หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 63 : เด็กออทิสติก (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักจิตวิทยา ใช้วิธีการศักยภาพมนุษย์ (Humanistic approach) ซึ่งเน้นว่า แต่ละบุคคลมีอิสรภาพในการกำหนดอนาคตของตนเอง มีความสามารถในการบรรลุความเจริญส่วนบุคคล มีคุณค่าภายใน (Intrinsic worth) ที่มหาศาล และพลังมโหฬารในการเติมเต็มความสำเร็จของตนเอง (Self-fulfillment)

วิธีการนี้ เชื่อว่า เด็กออทิสติก อาจต้องดิ้นรนต่อสู้ก่อนที่จะบรรลุศักยภาพ แต่ต้องควบคุมชะตากรรมของตนเอง เรามีอิสรภาพในการไขว่คว้าอะไรก็ได้ตามความสามารถของเรา จึงเป็นวิธีการที่มุ่งเน้นเรื่องของลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงบวก การสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ และแนวโน้มของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทร

ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันวิธีการนี้ คือ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) นักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่ง ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก กรณีของ ดอนนา วิลเลียม (Donna William) เธอได้ดิ้นรนต่อสู้จนเธอเป็นอิสระจากเด็กออทิสติกที่ “ฝังเธอทั้งเป็น” เธอยังพัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้ที่เธอแต่งงานด้วยในเวลาต่อมา แล้วบรรลุศักยภาพในการเติมเต็มความสำเร็จของตนเองด้วยสติปัญญา

นักจิตวิทยาใช้วิธีการต่างวัฒนธรรม (Cross cultural approach) ในการศึกษาอิทธิพลของความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม และเผ่าพันธ์ (Ethnic) ในการทำงาน (Fuctioning) ทางจิตวิทยา และทางสังคม แม้ว่าในปัจจุบัน เด็กออทิสติก เป็นที่ยอมรับกันในประเทศส่วนใหญ่ แต่ก็มีความแตกต่างในเรื่องอายุเริ่มแรกของการวินิจฉัยโรค

ในสหรัฐอเมริกา นักจิตวิทยาค้นพบอาการ (Symptom) ของเด็กออทิสติกประมาณ 70 ปีที่แล้ว แต่เข้าใจว่า มีสาเหตุจากปัจจัยสภาพแวดล้อม อาทิ ไข้หวัด แต่ในคริสต์ทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503) เริ่มมีการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรม ปัจจุบันนี้ สหรัฐอเมริกามีนโยบายระดับชาติ ให้วินิจฉัยเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยว่า เด็กเป็นออทิสติกหรือไม่ โดยจะเริ่มระหว่างอายุ 2 ถึง 3 ขวบ แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด มีเพียงโปรแกรมบำบัดรักษาหลากหลาย

ในประเทศเยอรมัน การรับรู้ปัญหาเริ่มขึ้นในปลายคริสต์ทศวรรษ 1940 (พ.ศ. 2483) แต่การวินิจฉัยโรคนี้ มักเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 5 - 6 ขวบ แต่ก็มีความพยายามที่จะให้มีนโยบายเริ่มการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาในวัยที่เนิ่นกว่านี้

ในประเทศจีน การรับรู้ปัญหานี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เมื่อมีการตีพิมพ์บทความที่บรรยายถึงเด็ก 15 รายที่มีอาการออทิสติก การรับรู้ที่ล่าช้ากว่าสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ก็เพราะ (1) ชาวจีนส่วนใหญ่ไม่อาจจินตนาการถึงความผิดปรกติ (Disorder) ในทารก (2) พ่อแม่ชาวจีนส่วนมากไม่ทราบขั้นตอนพัฒนาการของทารก อาทิ เมื่อใด ทารกเริ่มมีพัฒนาการสนองตอบทางสังคมและทักษะทางวาจา และ (3) พ่อแม่ชาวจีน เชื่อว่า เด็กจะค่อยๆ เติบโต ผ่านพ้นความยากลำบากในช่วงทารกไปได้เอง

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2013, May 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน