หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 79 : เด็กเจ้าปัญหา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เรื่องเด็กเจ้าปัญหา ที่เรียบเรียงจากบทความซึ่งตีพิมพ์ในนิตยาสาร Parade ที่เขียนโดยไมเคิล ไรอัน (Michael Ryan) นั้น จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) สามารถตอบคำถามหลากหลายที่มักเกิดขึ้นในใจของพ่อแม่ดังนี้

  • มีสาเหตุผลอะไรทำให้เด็กเจ้าปัญหา ได้วิวัฒนากลายเป็นเด็กที่มีอารมณ์หวั่นไหวจนควบคุมไม่ได้? คำตอบคือเด็กเจ้าปัญหาเหล่านี้ อาจเริ่มต้นชีวิตที่ลำบากตั้งแต่ยังเป็นทารก ซึ่งจะวิวัฒนากลายเป็นเด็กเจ้าปัญหารุนแรง ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) อาจกล่าวว่า เด็กกลุ่มนี้ยึดติด (Fixated) ในขั้นแรกที่ใช้ปาก (Oral stage) และ เอริค เอริคสัน (Eric Erickson) อาจอธิบายว่า ระหว่างพ่อแม่กับลูก ยังมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจ (Trust) กัน
  • ทำไมครูจึงไม่ลงโทษนักเรียนเลว หรือที่ก่อกวนความสงบ (Disruptive) ทุกครั้งที่เด็กประพฤติตนไม่ดีในโรงเรียน? คำตอบคือแม้การใช้วิธีลงโทษ อาจลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้ แต่ก็อาจเกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นกัน อาทิ การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Anti-social) ในบริบทนอกโรงเรียน
  • อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพ่อแม่ที่โกรธเด็กใช้วิธีหวดก้น (Spank) เพื่อควบคุมเด็กที่ไม่ประพฤติตนดี? คำตอบคือพ่อแม่ซึ่งใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง (Harsh punishment) เพื่อควบคุมเด็กก้าวร้าว (Aggressive) อาจเพิ่มความก้าวร้าวขึ้นไปอีก เพราะเด็กอาจเลียนแบบ (Imitate) การกระทำที่ก้าวร้าวของพ่อแม่ ในสภาพแวดล้อมนอกบ้าน
  • โปรแกรมแทรกแซงของครูเป็นตัวอย่างของเงื่อนไขอะไร ในทางจิตวิทยา? คำตอบคือ เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขปฏิบัติการ (Operant conditioning) เมื่อใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ (Behavior modification) โดยที่เด็กจะได้รับรางวัลถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือได้รับการลงโทษ หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  • ทฤษฎีอะไรที่กล่าวถึง สิ่งที่พ่อแม่คาดหวังและวิธีที่พ่อแม่ให้รางวัลความประพฤติที่แตกต่างกันระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิง อันนำไปสู่พัฒนาการของบทบาททางเพศ (Gender role) ที่ถูกต้อง? คำตอบคือทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social role theory) ตอกย้ำวิธีการที่พ่อแม่คาดหวังและให้รางวัลความประพฤติบางอย่าง ที่นำไปสู่พัฒนาการบทบาททางเพศที่แตกต่างกันของเด็กชายกับเด็กหญิง
  • โปรแกรมแทรกแซง (Intervention) นี้เป็นตัวอย่างของการทดลอง (Experiment) หรือมองหาความสัมพันธ์? คำตอบคือ เป็นตัวอย่างของการทดลองในภาคสนาม ทีมนักวิจัยประเมินผลกระทบของการบำบัด (Treatment) หรือโปรแกรมการแทรกแซงเป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable) จากพฤติกรรมของเด็กที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งตัวแปรผันแปร (Dependent variable)

แหล่งข้อมูล:

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson ณLearning.
  2. Controlling Aggressive Behaviour - Top 10 Tips - http://www.parenting.co.uk/help/Aggressive-Behaviour.cfm [2013, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน