หน้าหลัก » Blogs » จิตวิทยาเด็ก - จากในครรภ์สู่ปฐมวัย ตอนที่ 8 : พัฒนาการก่อนกำเนิด (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในสหรัฐอเมริกา แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุหลักเท่าที่ทราบกันของ ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation) สารเอทานอล (Ethanol) ในแอลกอฮอล์ เป็นเทอราโตเจน (Teratogen) ที่ทะลุทะลวงรก (Placenta) มีผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ (Fetus) และก่อให้เกิดกลุ่มอาการที่ชื่อ “Fetal alcohol syndrome” (FAS)

กลุ่มอาการดังกล่าว เป็นผลจากการที่แม่ตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์จัด โดยเฉพาะในช่วง 12 สัปดาห์แรก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของทารกในครรภ์ อาทิ ตัวเตี้ย จมูกแบน ตาเล็ก และความบกพร่องทางจิตวิทยา อาทิ ปัญญาอ่อน และภาวะอยู่นิ่งไม่ได้ (Hyperactivity)

การวิจัย พบว่า เด็ก FAS มีปัญหาต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น (Adolescence) และวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) การทดสอบซ้ำที่ดำเนินการ ระหว่าง 5 - 14 ปี หลังจากการวินิจฉัยครั้งแรก พบว่า ผู้รับการทดสอบซ้ำซึ่งมีอายุระหว่าง 12 - 40 ปี ยังคงตัวเตี้ยอยู่ และมีระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) เฉลี่ยอยู่ที่ 68 (จากระดับปรกติที่ 100) แล้วยังขาดสมาธิ และอ่านสัญญาณทางสังคม (Social clues) ไม่ออก แต่มีผลกระทบระยะยาว

การวิจัยในเวลาต่อมา พบว่า สตรีมีครรภ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์พอประมาณ (Moderate) กล่าวคือระหว่าง 7 - 14 แก้วต่อสัปดาห์ มักไม่พบผลกระทบของ FAS แต่ก็มีโอกาสก่อให้เกิดกลุ่มอาการที่ชื่อ “Pre-natal exposure to alcohol” (PEA) ซึ่งร้ายแรงน้อยกว่า FAS แต่ก็เป็นสาเหตุของความบกพร่องในการรับรู้ (อาทิ ความเข้าใจในงานที่ทำ) ทักษะทางวิชาการ (Academic skills) และการประสานความเคลื่อนไหว (Motor coordination)

เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์เพียง 1 - 2 แก้วต่อวัน ในระหว่างตั้งครรภ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง นักวิจัยจึงแนะนำ สตรีตั้งครรภ์หรือผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ มิให้ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ทั้งสิ้น [เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์] แม้ว่า ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อสารเทอราโตเจนต่างๆ แต่กว่า 90% ของเด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ก็มีสภาวะปรกติ [เพราะมาตรการป้อกัน] และผู้ที่บกพร่อง ณ แรกเกิด (Birth defects) มักประสบปัญหาที่ไม่รุนแรง ชั่วคราว และแก้ไขได้ [เพราะความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์]

ในการตอบคำถามว่า “อะไรคืออิทธิพล (Influence) ที่กำหนดวิธีการพัฒนาการของเด็ก?” เราไม่สามารถค้นหาอิทธิพลดังกล่าวได้ทุกๆ ตัว เราเพียงสามารถอธิบายอิทธิพลบางตัวที่เห็นเด่นชัด อาทิ พันธุกรรม (Genetics) การเป็นพ่อแม่ (Parenting) ประสบการณ์ เพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และโรงเรียน ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก แม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการเด็ก แต่ต้องเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตจิตใจของเด็ก

แหล่งข้อมูล -

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth-Thompson Learning.
  2. How Genetics Influence Child Development by Kendra Cherry, About.com Guide -http://psychology.about.com/od/early-child-development/a/genes-and-development.htm [2013, January 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน