หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 100 – แผนบทเรียนโครงงานที่อยู่อาศัย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานที่อยู่อาศัย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – ที่อยู่อาศัย (Habitat)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติผ่านแบบจำลอง (Model) ของที่อยู่อาศัย

- เพื่อเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

- เพื่อสร้างแบบจำลองของที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 4 แบบ โดยแสดง (Display) ภูมิทัศน์ (Landscape) รวมทั้งพืชและสัตว์พื้นเมือง (Indigenous) และใช้วัสดุที่รวบรวมได้ โดยเฉพาะวัสดุหมุนเวียน (Recycled)

- เพื่อเข้าใจและสร้างภาพที่เกิดจากเศษภาพอื่น (Collage) สำหรับภูมิหลัง (Background) ของภูมิทัศน์ พื้นดิน และพืชและสัตว์ที่ทำจากดินเหนียว

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

- เพื่อร่วมมือ (Cooperative) ทำงาน ในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน

- เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวอย่างประณีต (Fine motor)

- เพื่อทำตามคำสอน (Instruction) ในการทำแบบจำลองทีละขั้นตอน (Step-by-step)

กิจกรรม (Activities) – เริ่มต้นโดยการให้เด็กระดมพลังสมอง (Brainstorm) ส่วนประกอบของที่อยู่อาศัย รวมทั้งภูมิทัศน์ สภาวะอากาศ (Weather) พร้อมพืชและสัตว์พื้นเมือง เด็กสร้างภาพที่เกิดจากเศษภาพอื่น โดยมีภูมิหลัง (Back-drop) ของภูมิทัศน์ โดยตัดและแปะ (Cut and paste) ภาพจากนิตยสาร (Magazine) บนกระดาษแข็งใช้ก่อสร้าง (Construction paper) และกระดาษศิลปะ (Art paper) แล้วทำพื้นดินของภูมิทัศน์โดยใช้ดินเหนียว และวัสดุธรรมชาติ ที่ใช้หมุนเวียน เด็กอาจสร้างพืชจากดินเหนียว จากนั้น เด็กอภิปรายชีวิตพืช (Plant life) ของแต่ละที่อยู่อาศัย และสัตว์พื้นเมือง รวมทั้งบทบาทในการล่าเหยื่อ (Predator) หรือเป็นเหยื่อ (Prey) เสียเอง

การประเมินผล (Assessment) – เขียนบันทึกรายวัน (Journal) การประเมินอย่างเป็นทางการ (Formative) และการทดสอบภาคบังคับ (Required)

วัสดุ (Material) – กระดาษแข็งใช้ทำพื้นราบ (Cardboard flat) นิตยสาร กระดาษแข็งใช้ก่อสร้าง กระดาษศิลปะ เทปพันสายไฟ (Duct tape) วัสดุธรรมชาติเท่าที่รวบรวมได้ วัสดุหมุนเวียน กรรไกร กาว และดินเหนียวทำแบบจำลอง

พหุปัญญา (Multiple intelligence) - ภาษา ตรรกะ/คณิตศาสตร์ กายภาพ (Bodily)/การเคลื่อนไหวของร่างกาย(Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) การรู้จักผู้อื่น (Interpersonal) และนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) - การจดจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, May 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน