หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 102 – แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อร่วมมือกัน (Cooperative) ทำงาน
  • เพื่อเรียนรู้ว่า จะตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม (Overall community)?
  • เพื่อเรียนรู้ว่า การทำงานกลางแจ้ง (Outdoors) บนพื้นดิน (Earth) จะสงบสุข (Calming) และมีสมาธิ (Focusing) ได้อย่างไร?

กิจกรรม (Activities) – เริ่มต้นด้วยการประชุม (Session) ที่อภิปรายทางเลือก (Option) สำหรับการกินเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) ซึ่งรวมทั้ง “อะไรคืออาหารที่ดี? และอะไรคืออาหารที่ไม่ดี?” ตลอดจน “อาหารมาจากไหน?” การอภิปรายในชั้นเรียน และความคืบหน้าจะได้รับการบันทึกบนกระดานขาว (White board) และในบันทึกรายวัน (Journal) ส่วนตัวของเด็ก ซึ่งบันทึกเหล่านี้ ครอบคลุมถึงภาพวาด (Drawing) ภาพตัด (Cut-out) ภาพที่สร้างจากเศษภาพอื่น (Collages) ตลอดจนรูปแบบศิลปะ (Artistic format) อื่นๆ ที่สนับสนุนโครงงาน

เด็กสร้างสวนผักและสมุนไพร (Vegetable and herb) ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร หรือเหนือพื้นดิน (Above the ground) โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนสวน (Master gardener) จากสวนพฤกษชาติ (Botanic garden) ของทางราชการ เป็นต้น เด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่า มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังการปลูกสวน

การวางแผนเบื้องต้น (Initial planning) จะต้องรวมความร่วมมือกับผู้ที่บริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของสถานที่ (Safe location) ซึ่งสามาถเข้าถึงได้ (Accessible) ในวันหยุด (Holiday) และวันสุดสัปดาห์ (Weekend) เพื่อรดน้ำ (Watering) และพรวนดิน (Weeding)

โครงงานนี้ เกี่ยวข้องการกับวางแผนระยะยาว เนื่องจากเด็กคงไม่สามารถปลูกให้แครอทเจริญเติบโต ภายหลังการประชุมได้สัก 5 ครั้ง การรู้จักใช้เวลาอย่างชาญฉลาด จะทำให้โครงงานนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ภายใน 1 ปี ซึ่งต่อเนื่องไปถึงฤดูร้อนช่วงปิดเทอม ครูอาจเชื้อเชิญผู้ปกครองและญาติมิตรมาช่วยในโครงงานด้วย

การประเมินผล (Assessment) – โครงงานนี้ ต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formative) ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่พัฒนา ซึ่งอาจรวมการประเมินผลและทดสอบตามมาตรฐาน (Standard assessment and testing) ข้อสำคัญต้องรวมผลงานของเด็ก ตั้งแต่การเขียนบันทึกรายวัน ภาพวาด การนำเสนอด้วยปากเปล่า (Verbal) และการอภิปราย ตลอดจนข้อสังเกตของครูเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ของนักเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่า เขาได้เรียนรู้อะไร? เขาเข้าใจโครงงานแค่ไหน? เขามีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร? และเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำให้โครงงานสัมฤทธิ์ผลแค่ไหน?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, June 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน