หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 103 – แผนบทเรียนปลูกสวน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนปลูกสวน

วัสดุ (Material) – ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง มิใช่รายการวัสดุที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อน (Complexity) ของโครงงาน

  • ในชั้นเรียน: บันทึกรายวัน (Journal) ดินสอสี (Colored pencil) สีเทียน (Crayon) และปากกาเส้นหนา (Marker) ไม้บรรทัด กาวแท่ง (Glue stick) นิตยสาร (Magazine) ที่เกี่ยวกับการทำสวน (Gardening) และธรรมชาติ (Nature) ตำรา (Text book) วีดิทัศน์ (Video) ที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน (Background information)
  • ในสวน: โดยทั่วไป จะเป็นเมล็ดพืช (Seed) ไม้เรียว (Stake) เชือกถัก (Twine) สิ่งทำเครื่องหมาย (Marker) ดินผิวหน้า (Top soil) ปุ๋ยหมัก (Compost) และปุ๋ยอื่นที่เหมาะสม (Appropriate fertilizer) ตลอดจนเครื่องมือสวนแบบอย่าง (Typical garden tool)

อาจมีการเดินสายลวดหนาม (Wire-fencing) เพื่อปกป้องพืชจากการรุกราน (Intruding) ของสัตว์ การรดน้ำพื้นที่ดิน (Plot) ขนาดเล็ก ด้วยถังน้ำ (Bucket) ด้วยสายยางน้ำ (Water hose) ในพื้นที่ขนาดกลาง หรือด้วยการต่อสายยางจากก๊อกน้ำ (Faucet) ในพื้นที่ขนาดใหญ่

การยก (Raised) ระดับพื้นดิน อาจต้องอาศัยซุง (Lumber) ตะปูควง (Screw) เครื่องมือไฟฟ้า (Power tool) พร้อมด้วยความเข้าใจโครงงานในลักษณะที่ต้องลงมือทำเอง (Do-It-Yourself: DIY) วัสดุทั้งหมดขึ้นอยู่กับแบบ (Design) ในขั้นสุดท้าย และอาจมีกระถางชนิดย่อยสลายได้ (Bio-degradable planter) ซึ่งมีการเสนอขายออนไลน์ด้วย

พหุปัญญา (Multiple intelligence) - ภาษา ตรรกะ/คณิตศาสตร์ กายภาพ (Bodily)/การเคลื่อนไหวของร่างกาย(Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) การรู้จักผู้อื่น (Interpersonal) และนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) - การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

ในแหล่งข้อมูล Lesson Plans for Science ข้างล่างนี้ มีตัวอย่างของโครงงานต่างๆ มากมาย จากโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครูและพ่อแม่ในประเทศไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กทั้งในชั้นเรียน และที่บ้าน การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ (แทนการเรียนรู้แบบท่องจำในอดีตที่ผ่านมา) จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เพราะเขาต้องใช้ความคิดไปด้วยในการแก้ปัญหา ขณะลงมือทำจนสัมฤทธิ์ผล ในเวลาเดียวกันก็สร้างความสนุกสนานให้กับการเรียนรู้ไปด้วย (แทนความน่าเบื่อหน่ายในอดีตที่ผ่านมา)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, June 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน