หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 107 – แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

ช้อนโลหะ (Metal) และไม้ (Wooden) สามารถทำเสียงประณีตสูง-ต่ำ (Fine tone) ที่แตกต่างกันของค้อนไม้ (Mallet) ได้ โดยให้เด็กเติมน้ำในขวดอื่นๆ เพื่อทำเสียงระนาดที่มีโน้ต 5 ถึง 8 ตัว

ถ้าขวดน้ำเหมือนกัน (Identical) ให้เด็กวัดและบันทึกระดับน้ำในแต่ละขวด ปิดฝาขวดเพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหย (Evaporate) ถ้าต้องการเก็บระนาดไว้สำหรับการเรียนการสอนมากกว่า 1 คาบ (Session)

เด็กอภิปรายโครงงาน รวมทั้งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียง และระดับน้ำมีผลกระทบต่อระดับเสียง (Pitch) และความถี่ (Frequency) อย่างไร? เขาอาจเล่นเพลงที่คุ้นเคยให้นักเรียนในชั้นอื่นฟัง กลุ่มนักเรียนอาจปรับเสียง (Tune) ระนาดของกลุ่นตนเองเพื่อเล่นประสานเสียงคู่ (Duet) กับกลุ่มอื่น

ให้เด็กทั้งชั้นเรียน ค้นคว้าว่า มีเครื่องเล่นดนตรี (Instrument) อื่นไหม ที่อาจทำงานอย่างได้ผลโดยหลักการ (Principle) เดียวกันกับระนาดขวดแก้ว?

การประเมินผล (Assessment) –

นักเรียนจะสามารถอธิบายด้วยปากเปล่า ถึงการสร้างเครื่องดนตรีนี้ (ระนาดจากขวดแก้ว) และการทำงาน (Function) ของมัน รวมทั้งผลการค้นคว้าเนื้อหาในตำรา (Text book) และจากอินเทอร์เน็ต (Internet) ในเรื่องเครื่องดนตรีอื่นที่อาจทำงานอย่างได้ผล โดยหลักการเดียวกับระนาดขวดแก้ว ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในขั้นสุดท้าย

วัสดุ (Material)

ขวดแก้ว ที่มีขนาดเดียวกัน หรือขนาดแตกต่างกัน โดยเอาฉลาก (Label) ออก น้ำ ช้อนโลหะและไม้ ฝาปิดขวด ท่อระดับเสียง (Pitch pipe)

พหุปัญญา (Multiple intelligence)

ภาษา (Linguistic) ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ดนตรี (Musical) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) และการรู้จักผู้อื่น (Interpersonal)

ระดับของบลูม (Bloom’s level)

การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, July 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน