หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 108 – แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์ (Using Drama in Science Lessons)

การแสดงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถแปลงบทเรียนธรรมดา (Plain lesson) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จูงใจ (Motivating) และได้ประสิทธิผล (Productive) เราสามารถใช้การแสดงเพื่อสร้างชีวิตชีวา (Enliven) ให้แก่บทเรียนในทุกสาขา (Subject area)

เราสามารถดัดแปลง (Adapt) กลยุทธ์ (Strategy) การแสดงให้เหมาะสม (Appropriate) สำรับบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ ตามความจำเป็นสำหรับระดับชั้นของนักเรียน และความสนใจของเขา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อใช้การเคลื่อนไหวและกิจกรรมการแสดงในการทบทวน (Review) และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิด (Concept) และผู้คนในวิชาวิทยาศาสตร์
  • เพื่อพัฒนาทักษะ (Skill) การสังเกต (Observation) และตั้งคำถาม (Questioning)
  • เพื่อเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของเด็ก ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย (Challenging) และน่าสนใจ (Interesting)

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อให้เข้าใจว่ากิจกรรมการแสดงสามารถเพิ่มพูน (Enhance) การศึกษาแนวความคิดวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร?
  • เพื่อรับรู้ (Recognize) ว่า การเคลื่อนไหวอย่างมีจุดประสงค์ (Purposeful) สามารถปรับปรุงการเรียนรู้และการคงอยู่ (Retention) ของแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อรับรู้ว่า ความร่วมมือ (Collaboration) กับผู้อื่น สามารถปรับปรุงความก้าวหน้า (Progress) ไปยังจุดมุ่งหมายของการเรียนได้อย่างไร?
  • เพื่อเข้าใจว่า การใช้กิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (Emotion) จะสามารถยกระดับ (Raise) ความสนใจ และเพิ่มพูนการเรียนรู้ ได้อย่างไร?

กิจกรรม (Activities) – นักการการแสดงและครูสอนการแสดง เดวิด เคเน่อร์ (David Kener) ได้เสนอแนะ (Suggest) นานาประเภทของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ในการนำเสนอการแสดงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเขาได้แบ่งแยกตัวอย่างให้เป็น 3 แบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, July 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน