หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 111 – แผนบทเรียนโครงงานสร้างเซลล์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานสร้างเซลล์ (Cell creation)

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานกับดินเหนียว (Clay) หรือวัสดุที่คล้ายกันเพื่อสร้างเซลล์ ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเด็กที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสใช้สื่อ (Media) นี้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมต้นทำงานกับแบบจำลอง (Model) ในขณะที่นักเรียนชั้นประถมปลายทำงานกับดินเหนียวที่พร้อมใช้ (Ready-to-use) และแข็งตัวเอง (Self-hardening) พร้อมที่จะทาสีได้เลย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเรียนรู้ส่วนต่างของเซลล์พืชและสัตว์
  • เพื่อเข้าใจว่าเซลล์ที่คล้ายคลึงกันได้รับการจัดแจง (Organized) อย่างไร ในการก่อร่างโครงสร้างในพืชและสัตว์?
วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อสังเกตภาพแกะสลัก (Sculpture) ที่แตกต่างกันผ่านวีดิทัศน์ (Video) และภาพพิมพ์ (Print) แล้วแยกแยะคำตอบสำหรับโจทย์ของโครงสร้างภาพ 3 มิติ (3-Dimension)
  • เพื่อแยกแยะกระบวนการทางศิลปะ และประยุกต์ใช้กับหัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
  • เพื่อตรวจสอบ แก้ไข (Revise) ปรับปรุง (Refine) งานศิลป์ (Artwork) ตลอดกระบวนการสร้างศิลปะ (Art-making) และบรรลุวัตถุประสงค์ศิลปะส่วนบุคคล
  • เพื่อนำเสนอหรือทบทวนทฤษฎีสี ในการผสมแบบจำลองดินเหนียว และทาสีให้ได้สีที่เหมาะสม (Appropriate)

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

ในการเรียนรู้และชื่นชมกระบวนการสร้างสี เด็กก็จะได้ ดังต่อไปนี้

  • รับรู้ว่า มีมากกว่าหนึ่งหนทางในการแก้โจทย์ และศิลปินแต่ละคนก็มีทางเลือก (Choice) ที่แตกต่างกัน
  • แบ่งปัน (Share) ความคิด และร่วมมือ (Collaborate) กัน แก้ปัญหาศิลปะเฉพาะ (Particular) ที่ท้าทาย จนเกิดการเรียนรู้คุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collegiality)

กิจกรรม (Activities) – เด็กเรียนรู้ลักษณะพิเศษของเซลล์พืชและสัตว์ โดยทำงานเป็นคู่ (Pair) สร้างแบบจำลองของเซลล์โดยการปั้นดินเหนียวให้เป็นเหมือนจานกระดาษ สร้างส่วนต่างๆ ของเซลล์จากดินเหนียวอื่นๆ ให้ความใส่ใจต่อสีและเนื้อสี (Texture) ที่เหมาะสม เมื่อแบบจำลองแห้งแล้ว (รวมทั้งสีที่ทา) เด็กจะติดฉลากแต่ละส่วนของเซลล์ด้วยคำอธิบาย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, August 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน