หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 115 – แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน

กิจกรรม (Activities) – ทบทวนข้อมูลก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย พลังงานจลน์ (Potential) และพลังงานศักย์ (Kinetic) อธิบายชิ้นส่วนของคานงัดและ 3 ประเภทของคานงัด ถามนักเรียนที่ทำงานเป็นคู่ โดยให้ค้นหา (Investigate) 3 ประเภทของคานงัด และวิธีการใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง แล้วให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์

จากนั้นแสดงภาพ (Display image) บางรูปแบบของประติมากรรมจลน์ที่เขาประดิษฐ์คิดค้น อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า ผลงานของเขาได้จากการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ (Inspired) จากความรู้ของเขาในวิชาฟิสิกส์ แนวความคิดคณิตศาสตร์ จักรวาล (Cosmos) และดาราศาสตร์ (Astronomy)

ก่อนที่เขาจะเข้าเรียน (Enroll) ทางด้านศิลปะ เขาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล จากนั้นอภิปรายการตัดสินใจของนักวิทยาศาสตร์อย่างอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ที่หันไปเรียนศิลปะ ได้รับอิทธิพลจากความสนใจอย่างน่าทึ่ง (Fascination) ในเครื่องมือ (Apparatus) การก่อสร้าง (Construction) เครื่องกล (Mechanics) และเครื่องจักร (Machine)

ลองให้นักเรียนอภิปรายเรื่องประติมากรรมจลน์ โดยให้อธิบายสิ่งที่นักเรียนชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับผลงานของอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ และทำไม? ให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของเขา จากนั้นให้นักเรียนเป็นกลุ่มเล็กหรือทั้งชั้น ใช้ไม้บรรทัด (Ruler) เส้นด้าย (String) และกระดาษถ้วย (Paper cup) ขนาดเล็กในการสร้างประติมากรรม แล้วเพิ่มศิลปะเข้าไปในกิจกรรม โดยใช้สีหลากหลายของเส้นด้ายและถ้วยกระดาษ จากนั้นให้วางวัตถุลงในถ้วยเพื่อให้ได้ดุลถ่วงที่แขนของประติมากรร

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนอภิปรายว่า เขาแก้ปัญหากันอย่างไรในการค้นหาความสมดุลที่เหมาะสม? และเขาสังเกตอะไร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความยาวของเส้นด้ายที่รองรับสนับสนุนถ้วยกระดาษที่เปลี่ยนแปลง (Alter) ภาระน้ำหนัก (Wight load) และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดหมุน (Fulcrum)

การประเมินผล (Assessment) – การประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formative) ถึงความคืบหน้าของโครงงาน และผลการทดสอบ สรุปทางเลือกของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงงา

วัสดุ (Material) – ไม้บรรทัด เส้นด้าย ถ้วยกระดาษ¬ขนาดเล็ก วัตถุเล็กๆ เพื่อพยุงความสมดุลของแขน พหุปัญญา (Multiple intelligence) – ตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/mathematical) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) การรู้จักผู้อื่น (Interpersonal) และนักธรรมชาตินิยม (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) – การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plans/math/. [2018, September 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน