หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 117 – เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อาหารจานเริ่มที่เรียกน้ำย่อย (Appetizer) แผนแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง ส่วนแรกเริ่มต้นของแบบเรียนที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อน (Drive) บทเรียน ในขณะที่ครูสร้างแผนบทเรียนเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) อันบูรณาการกับศิลปะ (Arts-integrated) ความคิดที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการเรียกน้ำย่อย ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง (Journey) ที่สร้างสรรค์

การนำเสนอจะแบ่งตามความเหมาะสม (Appropriateness) ของช่วงระดับชั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นของแต่ละชั้นเรียน ครูพึงกลับไปทบทวน “ขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์” (Stages of creative thinking) ซึ่งเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ และอาจต้องใช้เวลาในการ “เพาะบ่ม” (Incubate) ความคิดของแผนงาน แต่ต้องคำนึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

  • การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) มิได้รวมอยู่ในอาหารจานเริ่มเพื่อเรียกน้ำย่อย เนื่องจากมาตรฐานแตกต่าง (Vary) ไปตามคำนิยามของโรงเรียนแต่ละแห่ง นอกจากการเทียบเคียงมาตรฐานของ STEM แล้ว ครูพึงพิจารณาการเทียบเคียงมาตรฐานสำหรับศิลป์ภาษา (Language arts) สังคมศึกษา (Social studies) และหลักสูตรอื่นๆ ที่ครอบคลุมในแผนบทเรียนด้วย ใช้การบันทึกรายวัน (Journaling) เป็นแบบฝึกหัดการเขียนที่สร้างสรรค์ หรือเป็นหนทางที่ปรับปรุงไวยากรณ์ (Grammar) และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ของเด็กนักเรียนให้ถูกต้อง
  • โครงงานศิลปะที่จะนำเสนอ มิได้หมายความว่า เป็นศิลปะเดียวที่พึงพิจารณาเท่านั้น ครูต้องใช้จินตนาการสร้างสรรค์ อาจนำครูที่เป็นศิลปินเข้ามาเสริม เพื่อสร้างความสนุกสนาน และให้เกิดความคิดโครงงานใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ความตื่นเต้นและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
  • วัสดุที่จำเป็นสำหรับแผนบทเรียนอาจแตกต่างไปตามสิ่งที่ครูปรารถนา และจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครูมีอยู่ (Available) ถ้าครูเปลี่ยน “สิ่งปรุงรส” (Seasoning) ของอาหารจานหลัก (Main course) ที่จะนำไปบริการ (Serve) เพราะมันมีรสชาติวิเศษมาก (Wonderful taste) และนักเรียนจะรับประทานจนหมด ครูก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์อาหารจานหลัก
  • การจัดตาราง (Scheduling) มักเป็นปัญหา ดังนั้น ครูพึงคำนึงถึงนานากิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเป็นวันต่อเนื่อง (Consecutive days) เพียงต้องให้แน่ใจว่า ถ้าต้องมีมากว่า 2 วัน ระหว่างแต่ละกิจกรรม ครูพึงสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน (Connecting) เพื่อให้ความทรงจำของนักเรียน “กระตุก” (Tweaked) กิจกรรมเชื่อมโยงไม่จำเป็นต้องยืดยาว (Lengthy) อาจเป็นเพียงการสรุปสั้นๆ (Brief) ในการอภิปรายก่อนหยุดพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน หรือในขณะที่นักเรียนกำลังเข้าแถว (Lining up) เพื่อเลิกเรียน (Dismissal)

ลองทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง แต่พร้อมกับความสนุกสนานด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plans/math/. [2018, September 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน