หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 118 – มหาสมุทรแห่งเวลา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มหาสมุทรแห่งเวลา

นี่เป็นโครงงานที่มีประสิทธิผล แต่การสร้างชิ้นส่วนของโครงงานนี้ค่อนข้างใช้เวลา (Time-consuming) จึงต้องวางแผนล่วงหน้า โดยมีวันหนึ่งที่ทั้งครูและนักเรียนจะนำกระดาษ สีเทียน (Crayon) และกรรไกร (Scissors) มาใช้ตัดเป็นรูปปลา ในขณะที่มีเสียงทะเลอันสงบ (Calming ocean sound) และดนตรีที่เล่นอยูในภูมิหลัง (Background) แต่ต้องมีการเตรียมวัสดุส่วนใหญ่ให้พร้อมก่อนเริ่มโครงงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อค้นหาเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดกับชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง โดยใช้ทั้งนาฬิกาธรรมดา และนาฬิกาดิจิทัล (Digital clock)
  • เพื่อตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจในเรื่องเศษส่วน (Fraction) ของครึ่งหนึ่ง (Half) และ 1 ใน 4 (Quarter)
  • เพื่อตอกย้ำคำว่า “ก่อน” (To) และคำว่า “หลัง” (After) และเข้าใจในมิติของตัวเลข (Numerical terms) อาทิ 3.25 [กล่าวคือ 3 ชั่วโมง 25 นาที]

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อตอกย้ำทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวม (Gross motor skill) และทักษะประณีต (Fine) โดยใช้ไม้บรรทัด สายวัด (Yard- stick) และกรรไกร
  • เพื่อสร้างทางเลือกสี (Color choice) โดยการผสมแม่สี (Primary colors) ในการสร้างสรรค์สีใหม่ที่มีความรู้สึกและการ เห็นเป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของเวลา และการตรงต่อเวลา ในหลากหลายสถานการณ์
  • เพื่อทำงานอยางมีความร่วมมือ (Collaborative) ภายในกลุ่มเล็กๆ

กิจกรรม (Activities) –นักเรียนสร้างนาฬิกาทั้ง 2 ชนิด โดยที่ชนิดนึ่งนั้น เด็กสร้างนาฬิกาที่มีหน้ากลม จากกระดาษแข็ง (Kraft) ที่มีความกว้าง 3 ถึง 6 ฟุต โดยที่ใช้ปากกาเส้นหนา (Marker) สร้างเป็น 60 ช่องตามเส้นรอบวง (Circumference) หน้ากลม เพื่อบ่งบอกเวลาเป็นนาที และหมายเลข 1 ถึง 12 ที่ห่างกัน 2 นิ้วในแต่ละหมายเลขของชั่วโมง

จากนั้นเด็กสร้างและตัดรูปทรง (Shape) เหมือนขนมพาย (Pie) 8 ส่วน แทน (Represent) 1 ใน 4 ของวงกลม และ 4 ส่วนของครึ่งวงกลม อาจซื้อโฟมรูปปลา (Foam fish) ที่ตัดไว้ล่วงหน้า แล้วตกแต่ง (Decorate) ให้เป็น “ปลาส่วนตัว” (Personal fish) ของเด็กแต่ละคน ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ตัวตามที่เขาออกแบบ (Design) หรือหากมีเปลือกหอย (Seashell) อยู่แล้ว (Available) ครูอาจต้องการให้นักเรียนทาสีเป็นการส่วนตัว (Personalize)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plans/math/Clock/. [2018, September 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน