หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 120 – มหาสมุทรแห่งเวลา (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มหาสมุทรแห่งเวลา

นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงานนี้ในฐานะผู้สร้าง และเป็นบทเรียนที่สนุกสนานในการบอกเวลาใน 2 หนทาง อย่างสัมฤทธิ์ผล (Successful) อนึ่ง (Incidentally) ยังสามารถเก็บวัสดุ (Materials) ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้กับบทเรียนในเรื่องเศษส่วน หรือชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องมหาสมุทร

การประเมินผล (Assessment) – นี่เป็นการประเมินผลแบบทางการ (Formative assessment) ครูจะรู้ว่าเด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่แท้จริง เมื่อเขาสามารถบอกเวลาได้อย่างถูกต้อง นี่เป็นแบบฝึกหัดทางวาจา (Verbal) ดังนั้นครูอาจต้องใช้การประเมินผลด้วยวิธีที่แนะนำนี้ หรืออาจใช้วิธีอื่

น วัสดุ (Material) – กระดาษแข็ง (Craft paper) ดินสอ ไม้บรรทัด สายวัด (Yardstick) สีทา (Paint) เทป ที่เย็บกระดาษ (Stapler) และเปลือกหอย (Sea-shell) ถ้ามี

พหุปัญญา (Multiple intelligence) – ภาษา (Linguistic) ตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/mathematical) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Bodily/Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) และนักธรรมชาตินิยม (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) – การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

อันที่จริง เรื่องของนาฬิกาและเวลา มีบทเรียนที่ครูสามารถพัฒนาได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ในเด็กเล็ก ครูสามารถให้เด็กสังเกตความเหมือน (Similarity) และแตกต่าง (Difference) ระหว่างนาฬิกาธรรมดา (Analog) กับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital) จากมิติของเข็มยาว (นาที) และเข็มสั้น (ชั่วโมง)

จากนั้นจำลอง (Model) การนับสัก 60 วินาที ตามเข็มยาวของนาฬิกาธรรมดา เปรียบเทียบกับตัวเลขที่เปลี่ยนไปของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ จำลองการนับต่อไปจนถึง 120 วินาที หรือ 2 นาที สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของเข็มยาว (นาที) นาฬิกาธรรมดาต่อไปจนถึง 5 นาที แล้วต่อไปจนถึง 15 นาที สังเกตการเคลื่อนของเข็มสั้น (ชั่วโมง) เปรียบเทียบกับเข็มนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์

ตอกย้ำ (Emphasize) การนับเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลข 6 สำหรับ 30 นาที และชี้ที่เลข 12 สำหรับ 60 นาที แล้วอธิบายว่า 60 นาที เท่ากับ 1 ชั่วโมง จากนั้นจำลองการเริ่มต้นที่ 1.00 น. เมื่อนาฬิกาเดินต่อไปได้อีก 1 ชั่วโมง เข็มสั้นจะชี้ที่ 2.00 น. เมื่อครบ 3 ชั่วโมง เข็มสั้นชี้ที่เลข 3 แล้วเชื่อมโยงไปยังเศษส่วนสำหรับเด็กโตขึ้นว่า เป็น ¼ ของหน้าปัดนาฬิกา ในทำนองเดียวกัน เด็กก็จะสามารเรียนรู้ ว่า 6 ชั่วโมงเป็น ½ ของหน้าปัดนาฬิกา 9 ชั่วโมงเป็น ¾ ของหน้าปัดนาฬิกา และในที่สุด 12 ชั่วโมง เป็น 4/4 หรือ เท่ากับ 1 จำนวนเต็ม เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.education.com/lesson-plan/the-clock-struck-what/. [2018, October 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน