หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 121 – การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

การละคร (Drama) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทเรียนธรรมดา (Plain) ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจูงใจ (Motivating) และเป็นประโยชน์ (Productive) ครูในทุกสาขาวิชาสามารถใช้การเล่นละครเป็นเรื่องที่ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวา (Enliven) ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ (Strategy) ในการปรับ (Adapt) ให้เหมาะสม (Appropriate) กับบทเรียนคณิตศาสตร์ ครูอาจเปลี่ยนแปลง (Alter) ตามความจำเป็นสำหรับระดับชั้นและความสนใจของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

 • เพื่อใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว และการละครในการทบทวนและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิด (Concept) ที่หลากหลายในวิชาคณิตศาสตร์
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต (Observation) และการตั้งคำถาม (Questioning)
 • เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย (Challenging)

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

 • เพื่อให้เข้าใจว่า กิจกรรมการละครจะช่วยปรับปรุงการศึกษาแนวความคิดในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไร?
 • เพื่อรับรู้ (Recognize) ว่าการเคลื่อนไหวอย่างจงใจ (Purposeful) จะเพิ่มพูนการเรียนรู้และดำรง (Retention) แนวความคิดในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไร?
  • วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

   • เพื่อรับรู้ว่า ความร่วมมือ (Collaboration) กับผู้อื่นจะช่วยปรับปรุงความก้าวหน้า (Progress) ของการบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal) ของการเรียนได้อย่างไร?
   • เพื่อเข้าใจว่าการใช้กิจกรรมการละครที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก จะช่วยยก (Raise) ระดับความสนใจและเพิ่มพูน การเรียนรู้ได้อย่างไร?

   กิจกรรม (Activities) – มีหลากหลายรูปแบบของกิจกรรมที่จะนำเสนอการละครเข้าสู่บทเรียน ดังนี้

   โครงงานแถบแสงแยกสี (Spectrogram) เป็นการเคลื่อนไหว เพื่อทดสอบความรู้หรือความคิดเห็น (Opinion) เกี่ยวกับบางหัวข้อ เป็นหนทางที่ดีเลิศในการตรวจสอบว่า เด็กได้เรียนรู้และดำรง (Retain) [ความทรงจำ] บทเรียนก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็น 3 ตอน (Section) แยกแยะว่าเป็น “ใช่” “ไม่ใช่” และ “ไม่แน่ใจ”

   แหล่งข้อมูล:

   1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
   2. Using drama to teach pupils maths concepts - https://www.straitstimes.com/singapore/education/using-drama-to-teach-pupils-maths-concepts. [2018, October 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน