หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 124 – ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) ความสามารถของนักเรียนในการใช้ไม้บรรทัดเพื่อทำรูปทรงเรขาคณิต (Geometric shape)

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อแนะนำหรือทบทวนความเข้าใจในเรื่องแม่สี (Primary colors)
  • เพื่อเข้าใจการทำงานของนานาศิลปิน (Artists)

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อเข้าใจว่า ศิลปินใช้การออกแบบเชิงเรขาคณิตหลากหลายรูปแบบอย่างไรในการเขียนภาพปลุกเร้า (Evoke) อารมณ์?
  • เพื่อรับรู้ว่าผู้คนมีความรู้สึกที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinctly different feelings) อย่างไรเกี่ยวกับภาพเขียนเดียวกัน?

กิจกรรม (Activities) – แสดงตัวอย่างผลงานนักเขียนภาพที่ใช้การออกแบบเรขาคณิต ทำให้แน่ใจว่านักเรียนรับรู้เรื่องแม่สี จากแสงฉาย (Projected light) ด้วยสีแดง เขียว และน้ำเงิน ในขณะที่แม่สีตามเม็ดสี (Pigment) ของศิลปินประกอบด้วยสีแดง เหลือง และน้ำเงิน ลองให้เด็กทั้งชั้นเรียนค้นคว้าเรื่องนักเขียนภาพเชิงเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงร่วมสมัย (Contemporary)

จากนั้นครูติดตามผลด้วยการอภิปรายในชั้นเรียน เรื่องความเหมือน (Similarity) และความแตกต่าง (Difference) ในผลงานของนักเขียนภาพเหล่านั้น โดยเฉพาะการใช้แม่สี หลังการอภิปราย ให้เด็กวาดเส้นแนวนอน (Horizontal) และเส้นแนวดิ่ง (Vertical) บนกระดาษขาว พร้อมด้วยไม้บรรทัด แล้วขีดเส้นทับด้วยปากกาเส้นหนา (Marker) สีดำ

ให้เด็กเติมสีเหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) เชิงเรขาคณิตด้วยสีที่เขาเลือก โดยใช้ปากกาเส้นหนาหรือสีเทียน (Crayon) ระบายสี เหลือเพียงช่องว่างสีขาวบ้าง นักเรียนอาจลงนามในผลงานของตนเอง แล้วแสดง (Display) ในชั้นเรียน หรือกระดานติดประกาศ (Bulletin board) ของโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระดับของประถมศึกษา และความสนใจของนักเรียน ครูอาจขอให้นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้น ว่าทำไมถึงเลือกออกแบบเฉพาะ หรือสีสันตามเค้าโครง (Scheme)? และอาจให้นักเรียนอภิปรายว่า คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการออกแบบด้านศิลปะอย่างไร? แล้วครูลองถามนักเรียนว่า เคยเห็นการประยุกต์ใช้ดังกล่าวในบ้านหรือในชุมชนหรือไม่?

ครูอาจขยาย (Expand) บทเรียนโดยให้นักเรียนสืบค้น (Investigate) ผลงานของนานาศิลปินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ระดับของบลูม (Bloom’s level) – การจดจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.straitstimes.com/singapore/education/using-drama-to-teach-pupils-maths-concepts. [2018, November 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน