หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 125 – ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

ตัวอย่างของนักเขียนภาพ (Painter) เชิงเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่ พีต โมนดรีอาน (Piet Mondrian) ชาวดัชต์ (Dutch) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1872 ถึง ค.ศ. 1944 เขาได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในยอดศิลปินของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเปลี่ยนทิศทางศิลปะ (Artistic direction) จากภาพในจินตนาการ (Figurative) เป็นภาพค่อยๆ ทวีความเป็นนามธรรม (Abstract) จนในที่สุดลดคำเฉพาะทางศิลปะ (Artistic vocabulary) ลงเหลือเพียงแก่น (Element) ของเรขาคณิต

เทโอ ฟาน ดุสเบิร์ก (Theo van Doesburg) เป็นทั้งนักเขียนภาพ นักเขียนหนังสือ (Writer) กวี (Poet) และสถาปนิก (Architect) ชาวดัชต์ผู้นี้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1883 ถึง ค.ศ. 1931 ซึ่งผลงานในบ้านปลายของชีวิตมุ่งเน้นไปที่รูปแบบเชิงเรขาคณิต (Geometric pattern) และแม่สี (Primary colors) เป็นส่วนใหญ่

ส่วนนักเขียนภาพร่วมสมัย (Contemporary) ได้แก่ รอย นิวเวล (Roy Newell) ชาวอเมริกันผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1914 ถึง ค.ศ. 2006 ภาพเขียนของเขาเข้มข้นด้วยสี (Richly-hued) ในรูปแบบเชิงเรขาคณิต โดยการวางตำแหน่งข้างเคียง (Juxta-position) เพื่อเปรียบเทียบเนื้อแท้ (Texture) ในรายละเอียด (Subtle) ทำให้เด่นขึ้น (Heightened) โดยอัตราส่วนที่ใกล้ชิด (Intimate scale) และความกลมกลืน (Harmony) ของสีที่เตะตา (Striking colors)

เอ็ม ซี เอ็สเชอร์ (M. C. Escher) นักเขียนภาพชาวดัชต์ ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1972 เขามีชื่อเสียงจากภาพวาด (Drawing) หรือ มุมมอง (Perspective) ที่ไม่สอดคล้อง (Incongruous) กับสภาพแวดล้อม แต่เขาได้ควบรวม (Incorporate) คณิตศาสตร์และความสมมาตร (Symmetry) เข้ากับผลงานของเขา

นอกจากนี้ เขายังมีผลงานในการสร้างวัตถุที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible object) การสำรวจค่าอนันต์ (Exploration of infinity) เขาได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ (Nature) ในการศึกษาเรื่องแมลง (Insect) ภูมิทัศน์ (Landscape) และพืช (Plant) แล้วกลายเป็นภาพสะท้อน (Reflection) อยู่ในผลงานศิลปะของเขาในรายละเอียดของอาคารนครทัศน์ (Townscape) สถาปัตยกรรมกระเบื้อง ฯลฯ

การประเมินผล (Assessment) – ถามนักเรียนว่า เขาใช้อะไรเป็นบรรทัดฐาน (Criteria) ในการตัดสินผลงานของเขาเอง

วัสดุ (Material) – กระดาษสีขาว สีเทียน สีระบาย (Paint) หรือปากกาเส้นหนาในหลากหลายสีสัน

พหุปัญญา (Multiple intelligence) – ตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/mathematical) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) และการรู้จักผู้อื่น (Interpersonal)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) – การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Piet Mondrian - https://www.straitstimes.com/singapore/education/using-drama-to-teach-pupils-maths-concepts. [2018, November 18].
  3. Theo van Doesburg - https://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg [2018, November 18].
  4. Roy Nowell - https://www.bing.com/search?q=Roy+Newell&qs=n&form [2018, November 18].
  5. M. C. Escher - https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher [2018, November 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน