หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 126 – ทฤษฎีความน่าจะเป็น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (Probability) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Prediction) แต่อาจเป็นหัวข้อ (Topic) ที่ไม่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนประถมปลายส่วนใหญ่ เว้นแต่พวกเขาจะเห็นการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะในกิจกรรมของภาพยนตร์ ในกิจกรรมนี้ เด็กจะอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องภาพยนตร์ที่นำมาฉายในชั้นเรียน

จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ชมร่วมกันค้นหาปัจจัยที่อาจช่วยพวกเขาพยากรณ์ตอนจบของภาพยนตร์ วิธีนี้ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่จูงใจ (Motivating) ได้ดี แต่ต้องระวังมิให้การอภิปรายล่องลอย (Drift) จากวัตถุประสงค์หลักของการเรียนรู้

ดังนั้น ครูต้องให้คำสั่งเฉพาะ (Specific directive) ซึ่งจะกระตุ้น (Prompt) ความสนใจทั้งชั้นเรียน จากนั้น ครูจะเดินไป (Wander) รอบๆ เพื่อตรวจสอบแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำ (Coach) เพื่อมิให้หันเหจากงาน (Task) ที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อให้เข้าใจแนวความคิด (Concept) ของทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยกำหนด เปรียบเทียบ และพยากรณ์ บนพื้นฐานของ
  • เหตุการณ์ที่ต้องพึ่งพาเหตุการณ์อื่น (Dependent event)
  • เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการสังเกต (Observation) รายละเอียดอย่างรอบคอบ

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

  • เพื่อเรียนรู้ว่า จะชมภาพยนตร์อย่างไร ในแง่มุม (Aspect) ของการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยเฉพาะเนื้อเรื่อง (Story line)
  • บทละคร (Script) และการดำเนินเรื่องของตัวละคร (Character development) ตลอดจนความสำคัญของดนตรี
  • ประกอบ (Background music)

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง อารมณ์ความรู้สึกที่แสดง (Acted) ให้เห็นในภาพยนตร์ และโทรทัศน์ กับอารมณ์ ความรู้สึกในโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้งการตัดสินใจเลือกการแสดงออก (Expression) ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

กิจกรรม (Activities) –นักเรียนอภิปรายในชั้นเรียน เปรียบเทียบภาพยนตร์ที่ชมร่วมกันกับภาพยนตร์ที่ได้ชมเอง [กับพ่อแม่] ใน 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องที่โปรดปราน (Favorite) ของนักเรียนเอง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.straitstimes.com/singapore/education/using-drama-to-teach-pupils-maths-concepts. [2018, November 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน