หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 127 – ทฤษฎีความน่าจะเป็น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ครูแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยมิให้กลุ่มใดมีนักเรียนเกินกว่า 6 คน ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายภาพยนตร์ที่เขาชมร่วมกัน (Common) ในชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มเริ่มอภิปรายสิ่งที่เห็นชัด (Obvious) และง่ายก่อน อาทิ สิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์ ตัวละครที่โปรดปราน (Favorite) และฉาก (Scene) ที่ประทับใจ

จากนั้นให้กลุ่มทำงานร่วมกัน โดยย้อนหลัง (Backward) จากตอนจบของภาพยนตร์ เขาอาจใช้ผังภูมิ (Chart) ที่เห็นในการแสดง การสนทนา (Dialogue) และดนตรีประกอบ (Background music) เพื่อพยากรณ์ (Predict) ผลลัพธ์ในตอนจบ (Final outcome) สิ่งสำคัญก็คือ ให้นักเรียนนำเสนอว่า การแสดงและการสนทนาส่วนไหนที่ไม่เอื้อต่อการคาดคะเน (Clue) ผลลัพธ์ในตอนจบ

แต่ละกลุ่ม เตรียมทำรายงานที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายปัจจัยในภาพยนตร์ที่จะช่วยพยากรณ์ตอนจบของภาพยนตร์ กลุ่มนักเรียนอาจใช้ผังภูมิ กระดานขาว (White board) แท่นแสดง (Standing display board) และสไลด์ (PowerPoint) หรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยเขานำเสนออย่างน่าประทับใจ

ในท้ายสุด อภิปรายกระบวนการ (Process) ของการพยากรณ์ผลลัพธ์ และการประยุกต์ใช้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ โดยให้ความสำคัญแก่การสังเกตนานารายละเอียด และเรียนรู้ว่าต้องละทิ้ง (Disregard) อะไรบ้าง ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ จากนั้น ครูอธิบายทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) อันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสถิติ (Statistics) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินผล (Assessment) – เป็นการประเมินอย่างเป็นทางการ (Formative) ในเชิงปฏิบัติ (In action) ในการแสดงออกทางวาจา (Verbal) ครูอาจใช้การประเมินผลที่แนะนำในตำราเรียน หรือวิธีอื่น และอาจให้นักเรียนแก้โจทย์คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นในการกำหนดการเรียนรู้ข้ามบทเรียน (Cross-over)

วัสดุ (Material) – สมุดจด (Notebook) กระดาษผังภูมิ (Chart paper) และปากกาเส้นหนา (Marker)

พหุปัญญา (Multiple intelligence) – ภาษา (Linguistic) ตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical/mathematical) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Body/kinesthetic) การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) และการรู้จักผู้อื่น (Interpersonal)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) – การจดจำ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Math Lesson Plans - https://www.straitstimes.com/singapore/education/using-drama-to-teach-pupils-maths-concepts. [2018, December 2].
  3. Probability - https://en.wikipedia.org/wiki/Probability. [2018, December 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน