หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 128 – ปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีความน่าจะเป็น

มีผู้กล่าวว่า “การมีเพียงวิสัยทัศน์ (Vision) ยังมิใช่คำตอบ สรรพสิ่งขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติ (Execution) การปะติดปะต่อ (Putting it together) [ให้เป็นรูปธรรม] คือสิ่งสำคัญ”

เท่าที่ผ่านมา เราได้พิจารณาผลกระทบของทักษะที่สัมพันธ์กับศิลปะต่อกิจกรรมในสาขาวิชา STEM ในระดับชั้น (Grade level) ที่แตกต่างกัน และด้วยการตอกย้ำความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ผ่านการคิดเชิงกระจาย (Divergent) ครูในสาขาวิชา STEM มีโอกาสที่จะทำให้หัวข้อ (Topic) น่าสนใจยิ่งขึ้น ในขณะที่ปล่อยให้นักเรียนมีอิสระในการคิด ค้นหา (Discover) และเชื่อมโยงข้าม (Connections across) นานาสาขาวิชา

ศิลปะมิใช่มีเพียงเพื่อการตกแต่ง (Decoration) หรือความบันเทิง (Entertainment) มันแทน (Represent) ส่วนสำคัญ (Critical) ของกระบวนการ (Process) ซักถาม (Inquiry) ผ่านการค้นหาและแก้ปัญหาและผ่านการสื่อสาร (Communication) ดังนั้น เด็กมีแนวโน้มที่จะเข้าใจแนวความคิด STEM ได้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในโลกแห่งความเป็นจริง และรู้สึกชื่นชมผลงานของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักคณิตศาสตร์

การปะติดปะต่อความคิดที่ได้อภิปรายมาแล้วเข้าด้วยกัน จะทำให้เราสามารถบูรณาการ (Integrate) ศิลปะกับแนวความคิด STEM เพื่อผลิต (Produce) บทเรียน STEAM ซึ่งเป็นแนวความคิดที่สามารถสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และอาจปรับ (Adjust) ไปตามระดับความสนใจและความสามารถของเด็ก

เด็กที่มีพรสวรรค์ (Gifted) และเด็กที่มีความจำเป็นเฉพาะ (Special needs) จะมีมุมมอง (Perspective) ใหม่ของหัวข้อ STEM ผ่านการบูรณาการศิลปะ เมื่อครูเริ่มคุ้นเคย (Comfortable) กับวิธีการ (Approach) นี้ และรับรู้ถึงศักยภาพ (Potential) ของมัน ครูก็จะขยายและพัฒนา [ต่อยอด] บทเรียนบูรณาการของตนเอง

รูปแบบ (Format) ของพัฒนาการอย่างมืออาชีพ (Professional) ได้รับการออกแบบ (Designed) เพื่อช่วยครูสอนสาขาวิชา STEM และหลักสูตร (Curriculum) อื่นๆ ในการวางแผนบทเรียน STEAM แต่ภาระ (Demand) ของครูในทุกวันนี้ ทำให้ครูไม่ค่อยเต็มใจที่จะทดลองเสี่ยงภัย (Venture) กับสิ่งใหม่ๆ จนกว่าจะได้รับสนับสนุนที่เพียงพอ (Adequate) จากผู้บริหาร(Administrator) โรงเรียน และมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนัก (Recognize) ว่า การสนับสนุนความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างครู STEM กับครูศิลปะ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูน (Enrich) ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน แต่ยังส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเชิงบวกอีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM vs. STEAM: Why the “A” Makes a Difference - http://www.edudemic.com/stem-vs-steam-why-the-a-makes-all-the-difference/. [2018, December 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน