หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 13 – พัฒนาการการรับรู้ในเด็กประถม (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการการรับรู้ในเด็กประถม (3)

ผลการวิจัยแสดงว่า นักเรียนประถมศึกษาอันมีประสบการณ์ที่อุดม (Rich experience) ด้วยศิลปะ ทำคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA) ได้สูงกว่านักเรียนที่มิได้มีประสบการณ์ดังกล่าว แม้ในวิชาคณิตศาสตร์ และในงานวิจัยเดียวกัน นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ สามารถสอบเข้า (Enroll) มหาวิทยาลัย ที่มีการแข่งขันสูงได้มากกว่า (71% เมื่อเทียบกับ 48% ของเพื่อนร่วมชั้นที่หลีกเลี่ยงกิจกรรมศิลปะ)

และไม่เป็นที่แปลกใจเลยเมื่อนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมดี ก็ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีส่วนร่วม (หรือมีส่วนร่วมที่น้อยกว่า) ในกิจกรรมศิลปะ ดังนั้น นักวิจัยจึงสรุปว่า

 • เด็กประถมศึกษา และวัยรุ่นมัธยมศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจ-สังคมที่ต่ำกว่า
  แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะหรือเรียนรู้ในสาขาวิชาศิลปะ แสดงผลลัพธ์ในการเรียน (Academic outcome) ที่สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะน้อยกว่า
 • เด็กประถมศึกษา และวัยรุ่นมัธยมศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจ-สังคมที่ต่ำกว่า แต่มีประวัติของประสบการณ์ศิลปะที่อุดมกว่า แสดงระดับความสำเร็จที่ใกล้เคียง (หรือในบางกรณีสูงกว่า) ระดับของประชากรโดยทั่วไป (General population)
 • ส่วนใหญ่ของสหสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมในศิลปะกับผลการเรียน ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเท่านั้น แต่พบสหสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างศิลปะกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (Civic engagement) ในผู้คนที่มีฐานะสูงทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม
 • ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกำหนด (Establish) เหตุและผล (Cause and effect) อาจเป็นไปได้ว่า
  ปัจจัยเดียวกันที่นำนักเรียนบางคนไปสู่ศิลปะ ทำให้เขามีแนวโน้มที่จะเรียนดี (Excel) ในสาขาวิชาอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ด้วยว่า การมีส่วนร่วมในศิลปะ สร้างให้เกิด (Provide) แรงจูงใจ (Motivation) การกระตุ้น (Stimulation) และความพึงพอใจ (Satisfaction) อันมีผลกระทบที่กว้างไกลไปกว่าในชั้นเรียน

  สิ่งที่นักวิจัยค้นพบ พอสรุปได้ว่า การมีส่วนประกอบของหลักสูตรที่อุดมด้วยศิลปะ มีผลกระทบในเชิงบวก
  ต่อพัฒนาการของสมองในเยาว์วัยและการจัดระเบียบ (Organization) ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีกว่าสำหรับเด็กนักเรียน

  นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ฌูล อ็องรี ปวงกาเร (Jules Henri Poincare) กล่าวว่า “เราค้นพบด้วยสัญชาตญาณ (Intuition) แต่เราพิสูจน์ด้วยตรรกะ (Logic)”

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. National Endowment for the Arts - https://www.arts.gov/ [2016, September 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน