หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 132 – ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain) มิใช่เป็นแบบจำลองเดียวที่มีอยู่ แต่เป็นแบบจำลองที่ง่ายต่อการเข้าใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นๆ ในแบบฉบับดั้งเดิม บลูมได้แยกแยะ 6 ระดับ จากระดับที่ง่ายสุดไปยังระดับที่ซับซ้อนที่สุด อันได้แก่

  1. ความรู้ (Knowledge)
  2. ความเข้าใจ (Comprehension)
  3. การประยุกต์ใช้ (Application)
  4. การวิเคราะห์ (Analysis)
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) และ
  6. การประเมินผล (Evaluation)

กลุ่มนักการศึกษาได้ตีพิมพ์ฉบับปรับปรุง (Revision) บนพื้นฐานความเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยที่แต่ละระดับมีไหล (Fluid) ในแบบจำลองที่บุคคลอาจเคลื่อนย้ายระหว่างระดับ ในการประมวลการรับรู้ที่ค่อนข้างขยายวง (Extensive) ระหว่างแกนตั้งของความซับซ้อน (Complexity) กับแกนนอนของความยาก (Difficulty)

ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ การสังเคราะห์สลับที่กับการประเมินผล และใช้ชื่อใหม่ว่าเป็นการ “สร้าง” (Create) การแลกเปลี่ยน (Exchange) อันเกิดขึ้นจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ในวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาการรับรู้ (Cognitive neuro-science) ที่แสดงว่า การกำเนิดขึ้น (Generating) การวางแผน (Planning) และการผลิต (Producing) ผลลัพธ์ดั้งเดิม (Original product) ต้องอาศัยการคิดที่ซับซ้อนกว่าการตัดสินใจ บนพื้นฐานของเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ (Acceptable criteria) ซึ่งเป็นนิยามของระดับการประเมินผล

ความซับซ้อน (Complexity) กับความยาก (Difficulty) อธิบายการทำงานทางจิต (Mental operation) ที่แตกต่างกัน แต่ครูมักจะเข้าใจผิด (Mistakenly) ที่คิดว่ามันเหมือนกัน (Synonymous) ความผิดพลาดนี้ส่งผลให้ปัจจัยทั้งสองได้รับการปฏิบัติเสมือนสิ่งเดียวกัน แล้วไปจำกัดการแยกประเภท (Taxonomy) เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) การคิดและความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของเด็กโดยเฉพาะในสาขาวิชา STEM

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Bloom’s taxonomy - https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy. [2019, January 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน