หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 134 – การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

ใน 133 ตอนของบทความที่ผ่านมา เราได้เสนอแนะกลยุทธ์ (Strategy) ที่ครูสามารถลองเพื่อบูรณาการทักษะที่สัมพันธ์กับศิลปะ ให้เข้ากับชั้นเรียน STEM กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีการที่ปรับ (Modify) วิชาด้าน STEM ให้กลายเป็น STEAM กลยุทธ์ดังกล่าว สืบเนื่อง (Derived) มาจากงานวิจัยในปัจจุบันว่า เราเรียนอย่างไร โดยเฉพาะการรับรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สามารถสอนกันได้

ครูที่ลองใช้กลยุทธ์ STEAM เป็นครั้งแรกจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และเสียงสะท้อน (Feedback) ในเรื่องประสิทธิผลของการนำไปลงมือปฏิบัติ ระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแรงสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสนใจและพันธสัญญาของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากลยุทธ์ใหม่ๆ ยังไม่ก่อให้เกิด (Produce) ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนทันที

ครูใหญ่ (Principal) มีบทบาทสำคัญ (Vital) ในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ยอมรับ (Receptive) กลยุทธ์คำสอน (Instructional strategy) ใหม่ และในการรักษาไว้ซึ่งระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) ได้รายงานขวัญและกำลังใจ (Morale) ที่ดีขึ้นของครู ผลการเรียนที่ปรับปรุงขึ้นของนักเรียน และบรรยากาศในเชิงบวกของโรงเรียนและชั้นเรียน

การสร้างโอกาสสำหรับครู STEM ให้เชี่ยวชาญ (Master) เทคนิคการสอน อันเป็นส่วนขยายขององค์ประกอบศิลปะ (Repertoire) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ เป็นหนทางที่ได้ประสิทธิผลสำหรับครูใหญ่ที่จะอุปถัมภ์ (Foster) ความร่วมมือ และสร้างบทบาทผู้นำการสอน

กิจกรรมที่เพิ่มพูนการแสวงหา (Pursuit) ความเป็นมืออาชีพของครู รวมถึงโอกาสสอนกันเอง (Peer coaching) สร้างกลุ่มศึกษา โครงงานวิจัยปฏิบัติ (Action research) และการทดลองปฏิบัติ (Workshop) ที่ทำให้คณะครู (Faculty) ตามทัน (Abreast) การค้นพบ (Discovery) ที่ดำเนินต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการสอน-การเรียน

โรงเรียนที่จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพพบว่า การสอนกันเองเป็นหนทาง (Means) ที่ได้ประสิทธิผลในการดำรงไว้ซึ่งความสนใจและการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู โดยเฉพาะความคิดริเริ่ม (Initiative) วิธีการสอนใหม่ๆ โครงสร้างที่ว่านี้คือ การจับคู่ครู 2 คนที่สังเกตการสอนซึ่งกันและกันในชั้นเรียนในบางคาบ

ระหว่างบทเรียน ครูคนที่สังเกตจะค้นหาโอกาสใช้กลยุทธ์เฉพาะ STEM หรือวิธีการ (Technique) ที่ได้กำหนดในการประชุม ล่วงหน้า หลังบทเรียน ครูดังกล่าวให้เสียงสะท้อน (Feedback) ของผลลัพธ์จากการนำกลยุทธ์ STEM ไปลงมือปฏิบัติ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM/STEAM Professional Development - https://www.pinterest.com/stlkbgavin/stemsteam-professional-development/. [2019, January 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน