หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 135 – การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (2)

ลักษณะที่ไม่คุกคาม (Non-threatening) แต่สนับสนุน (Supportive) ของความสัมพันธ์ในการสอนกันเอง (Peer relationship) ส่งเสริมให้ครูกล้าเสี่ยง (Take risk) และลองวิธีการ (Technique) ใหม่ๆ ที่อาจถูกหลีกเลี่ยง (Avoid) เพราะความกลัวล้มเหลว หรือการตรวจสอบอย่างละเอียด (Scrutiny) จากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

การสอนกันเอง ได้รับ (Undergo) การฝึกอบรมเบื้องต้น (Initial) ในการตั้งจุดมุ่งหมายของการสังเกต ในการประชุมล่วงหน้า (Pre-conference) และนานาวิธีการ (Method) ที่แตกต่างกันในการรวบรวมข้อมูลระหว่างการสังเกต การสอนกันเองอาจกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์ โดยสะท้อน (Reflect) ออกมาในรูปแบบของคำถามดังนี้

  • อะไรคือวิธีการสอนที่น่าสนใจ?
  • มีประจักษ์หลักฐาน (Evidence) อะไรที่แสดงว่า นักเรียนได้มีส่วนร่วม (Engaged) ในบทเรียน?
  • อะไรคือกลยุทธ์ (อาจมีมากกว่าหนึ่ง) ที่ครูสังเกตการณ์อยากผนวกเข้ากับบทเรียนที่ตนเองสอน?
  • มีอะไรอย่างอื่น (Something else) ที่ครูได้เรียนรู้จากการสังเกตในชั้นเรียน?

นี่อาจทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการประชุมหลังการสังเกตการณ์ (Post-observation) ในกรณีที่ครูสังเกตการณ์เป็นศิลปินรับเชิญมาร่วมสอน

บางโรงเรียนได้เริ่มต้นใช้รูปแบบ (Form) ของ STEAM ในกลุ่มเล็กๆ ของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ (Application) กับบทเรียน STEM และเป็นวิธี (Means) ของการขยายความเข้าใจ และพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ สมาชิกในกลุ่มนี้ โดยแสวงหาการวิจัยใหม่ๆ ในหัวเรื่อง (Topic) แล้วแลกเปลี่ยนความคิดและอภิปรายข้อมูล สารสนเทศ และประสบการณ์

แต่ละกลุ่มมุ่งเน้น (Focus) เพียงหัวเรื่อง 2 – 3 ข้อ อาทิ การบูรณาการกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะในชั้นเรียน STEM กลุ่มโรงเรียนภายในเขต (District) หรือข้ามเขต อาจใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative learning) เพื่อเป็นหนทางของการปัน (Share) ข้อมูลข้ามกลุ่มกัน

โชคดีที่มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวนมากขึ้น ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM/STEAM Professional Development - https://www.pinterest.com/stlkbgavin/stemsteam-professional-development/. [2019, January 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน