หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม–ประสมศาสตร์ประสานศิลป์STEAMตอนที่ 137–การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ(4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (4)

ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นำในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในการบริหารโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ครู STEM กลายเป็น STEAM โดยพิจารณาเกร็ดเสนอแนะ (Recommendation tips) ดังต่อไปนี้

  • การนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถ้าครูรับรู้ว่าการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน STEAM และให้ความเห็นที่สะท้อนอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น ใช้รูปแบบของการฝึกสอนรุ่นราวคราวเดียวกัน(Peer-coaching format) และค้นหาหนทางสำหรับครู STEM และครูสอนศิลปะ เพื่อสังเกตซึ่งกันและกันในบางช่วงเวลา ในขณะที่ครูนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ รวมทั้งหาหรือ (Confer) หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนว่าดำเนินไปอย่างไร?

  • ปรึกษาครู STEM และครูสอนศิลปะ เพื่อแยกแยะว่า ผู้ใดสนใจใน STEAM โดยแสดงความคาดหวังอย่างเปิดเผย ในระยะสั้น แล้วอภิปรายว่ารูปแบบ (Format) ใดของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ น่าจะทำงานร่วมกับครูดังกล่าวได้ดี

  • เมื่อ STEAM คือ จุดมุ่งเน้นของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ก็ให้ยึดมั่นใน STEAM แล้วลงลึก (Strive for depth) ส่วนมากครูมักพยายามครอบคลุมหัวข้อมากเกินไปในการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ โดยที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรู้สึกมีงานท่วมท้นจนเกินไป (Overwhelmed)

  • การเรียนรู้มีพื้นฐาน (Grounded) อยู่ที่ปฏิบัติ (Practice) จัดแจงบทเรียน เพื่อให้ครู STEM มีเวลาทดลองบทเรียน STEAM และอภิปรายประสบการณ์ในครั้งต่อไป ด้วยวิธีนี้ ครูจะมีเวลาสะท้อนการลงมือปฏิบัติ (Implementation) และแสวงหาหนทางทำให้มันเป็นส่วนถาวรขององค์ประกอบการสอน (Instructional repertoire)

  • เช่นเดียวกับการสอนให้เด็กเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ครูก็ควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาด บทเรียน STEAM ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลในบางโอกาส (Occasion) และเมื่อมันเกิดขึ้น ครู STEM และผู้ฝึกสอน (Coach) ก็ควรเห็นเป็นโอกาสการเรียนรู้

  • ครู STEM ควรจำลองบทเรียน STEAM สำหรับผู้มีส่วนร่วม มิฉะนั้นก็เชื้อเชิญครู STEM อื่นๆ ที่มีประสบการณ์จำลองบทเรียน STEAM มาก่อน หรืออาจร่วมฝึกสอน (Co-teach) บทเรียน STEAM กับผู้มีส่วนร่วมที่เต็มใจ (Willing) อย่าลืมไปเข้าชั้นเรียนกับครู STEM และเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม STEAM ในโรงเรียนอื่นด้วย

  • การนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถ้าครูรับรู้ว่าการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน STEAM และให้ความเห็นที่สะท้อนอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น ใช้รูปแบบของการฝึกสอนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer-coaching format) และค้นหาหนทางสำหรับครู STEM และครูสอนศิลปะ เพื่อสังเกตซึ่งกันและกันในบางช่วงเวลา ในขณะที่ครูนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ รวมทั้งหาหรือ (Confer) หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนว่าดำเนินไปอย่างไร?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM– Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM/STEAM Professional Development -https://www.pinterest.com/stlkbgavin/stemsteam-professional-development/ [2019, February 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน