หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 138 – สุดท้าย ปลายทาง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สุดท้าย ปลายทาง (1)

มองไปข้างหน้าถึงสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรค (Barrier) ต่อการนำไปลงมือปฏิบัติของบทเรียน STEAM อาทิ ตารางสอนของครู STEM และครูสอนศิลปะแน่นเกินไปหรือไม่? หรือตารางสอนมีความขัดแย้งกัน (Conflict) จนกีดกัน (Prohibit) ความร่วมมือ (Collaboration) และการฝึกสอนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือไม่?

ปัญหาเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่? แล้วทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เส้นทางแก้ปัญหาราบรื่น (Smooth) ขึ้น? ผู้มีส่วนร่วมจำเป็นต้องรู้สึกว่า ครู STEAM ได้ทำดีที่สุดแล้วเพื่อให้ความคิดริเริ่ม (Initiative) นี้ประสบผลสำเร็จ มิฉะนั้น ทำไมเขาควรลงทุนลงแรงในสิ่งที่เขาเชื่อว่าอาจเป็นเพียงโครงงานที่มีอายุสั้น?

จากประสบการณ์ ครู STEM จำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเขาไม่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (Artistic talent) ดังนั้น ความพยายามจะนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติคงดำเนินไปสู่ (Bound) ความล้มเหลว แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) เราทุกคนครอบครอง (Possess) ความสามารถพิเศษในด้านศิลปะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

การนำ STEAM ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) อย่างสัมฤทธิ์ผล หมายถึง การชักชวน (Convince) ครู STEM ว่า เขามีทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นต่อการสร้างความรู้ที่มีอยู่ (Existing knowledge) และเรียนรู้กลยุทธ์ STEAM

ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษามามากกว่า 20 ถึง 30 ปี ได้เห็นหลายประเภทของโปรแกรมการสอน (Instructional program) ที่มาแล้วก็ไป ครูมักตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “รสนิยมแห่งปี” (Flavor of the Year) พร้อมด้วยร่องรอย (Vestige) ของความเข้มข้น (Intensity) และความเร่าร้อน (Fervor) ในความทรงจำเพียง 2 ถึง 3 ปี แล้วส่วนใหญ่ก็จะอันตรธานหายไป คงหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่สัมฤทธิ์ผลจริงเท่านั้น

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ครูค้นพบว่า สิ่งนั้นคือ สามัญสำนึก (Intuition) ซึ่งได้มาจากการสอนของครูตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา (Elementary) จนถึงมัธยมศึกษา (High school) และจากการมีสัญชาตญาณ (Instinct) และกลยุทธ์ที่คัดสรร (Cull) จากส่วนผสมของวิชาที่ร่ำเรียนในระดับอุดมศึกษา

แต่โปรแกรมการสอนส่วนมากมุ่งเน้นค่อนข้างหนักไปทางทฤษฎีมากกว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตของวิถีความคิด (Mind-set) และการสร้างส่วนผสม (Blend) ของทฤษฎีกับกลยุทธ์การสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมีนวัตกรรม (Innovative) จากการวิจัยที่สมเหตุผล (Sound research) ที่รองรับสนับสนุน สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง (Forge ahead) บนเส้นทางที่มีพลวัตรสูง (Dynamic path)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM– Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM to STEAM -http://stemtosteam.org [2019, February 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน