หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 139 – สุดท้าย ปลายทาง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สุดท้าย ปลายทาง (2)

การสอนเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ (Great vocation) ที่ดึงดูดผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long) ด้วยเจตจำนงที่สูงส่ง (Noble intent) การอุทิศที่มุ่งมั่น (Fierce devotion) และพลังงานที่ไร้ขอบเขต (Boundless energy) แต่น่าเสียดายที่เรายังคงสูญเสียครูที่เก่งที่สุดในอัตราที่น่าตกใจ (Alarming)

การทดสอบที่มีความเสี่ยงสูง (High-stake) การปราศจากแรงสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนที่ขาดความเข้าใจและแรงบันดาลใจ (Inspired) รวมกันเป็นสาเหตุของความอ่อนแอในอาชีพที่เคยแสนวิเศษ ผลลัพธ์ก็คือ ความเสื่อมถอยในการสอนเพื่อผลิตผู้ใหญ่เยาว์วัยที่สร้างสรรค์ที่ควรมีขีดความสามารถ (Capability) ในการแก้ปัญหา เพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งเป็นความจริง และสร้างคุณประโยชน์ (Contribution) ให้แก่ชุมชนของเขาและประเทศชาติในที่สุด

ตั้งแต่แรกเริ่มของศตวรรษที่แล้วจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1980s เด็กเรียนรู้ในโรงเรียนที่พร้อมด้วยกฎเกณฑ์ความประพฤติ (Code of conduct) ครูและพ่อแม่/ผู้ปกครองที่ใส่ใจ (Caring) แต่เข้มงวด (Strict) ซึ่งสนับสนุนนโยบายโรงเรียน และมีบทบาทแบบอย่าง (Role model) มากมาย (Plenty) หลังการฟื้นฟู (Re-construction) จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก (Great Depression) และจากสงครามโลกถึง 2 ครั้ง

แม้ว่าการวิจัยในปัจจุบันทำให้เราทราบว่า สมองของเราเรียนรู้อย่างไร? แต่ความเข้าใจว่า อะไรก่อให้เกิดกลยุทธ์การสอนที่ดีที่สุดยังไม่ปรากฏ (Exist)? การวิจัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เอื้ออำนวยให้โรงเรียนสามารถสร้างวันการสอนที่สมดุล (Balanced instructional day) ซึ่งรวมทั้งช่วงหยุดพัก (Recess periods) และหยุดรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch break)

STEAM เป็นแนวความคิดที่สมเหตุผลที่สุด (Most logical concept) เท่าที่พบเห็นเมื่อไม่นานมานี้ เราต้องมีมุมมองของศิลปศาสตร์ (Liberal arts) ในสิ่งที่สอน (What) และวิธีการสอน (How) เรารับรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในชั้นเรียน และ STEAM คือ การสั่งให้ทหารเข้าประจำการ (Call to arms) และเป็นคำตอบของการ “ยกเครื่อง” (Overhaul) วิธีการสอนครั้งใหญ่หลวง

เราต้องฝึกสอนครูและฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนกันใหม่ และต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครองในหลากหลายหนทาง เราต้องปรับเปลี่ยน (Re-align) ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคืนความไว้วางใจ (Trust) ให้แก่ครู เราต้องอาศัยขีดความสามารถและสัญชาตญาณ (Instinct) ของครูที่จะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น สร้างสรรค์ และสัมฤทธิ์ผล (Successful)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM– Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM to STEAM -http://stemtosteam.org [2019, February 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน