หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 14 – ดนตรีกับการรับรู้ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ดนตรีกับการรับรู้ (1)

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีการโจษจัน (Hype) ถึงผลกระทบของโมสาร์ท (Mozart effect) ซึ่งว่าด้วยดนตรีที่สามารถยกระดับ (Raise) อัจฉริยภาพ (Intelligence) สิ่งที่สื่อมวลชนมิได้รายงานก็คือ วิธีเพิ่ม (Boost) คะแนนทดสอบอย่างพอควร (Modest) ของเด็กที่ฟังดนตรีของโมสาร์ท ระหว่างการทดสอบ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามที่น่าสนใจในบรรดานักประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-scientist) ว่า ดนตรีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของสมองอย่างไร? อันที่จริง เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ที่นักวิจัยได้รายงานสหสัมพันธ์ (Association) ในเชิงบวกระหว่างประสบการณ์ทางดนตรีกับการเพิ่มพูนการรับรู้ (Cognitive growth) ของเด็กประถมศึกษาในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับดนตรี (Non-musical)

แต่สิ่งสำคัญคือ ผลกระทบในระยะยาวของดนตรีต่อการเพิ่มพูนการรับรู้ มาจากการเรียนดนตรีเป็นเวลายาวนาน [ตั้งแต่เด็กจนโต] ซึ่งแตกต่าง (Distinct) จากผลกระทบระยะสั้นจากการฟังดนตรีระหว่างการทดสอบ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 กว่า 100 คน โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเรียนเปียโน (Piano) อย่างเป็นทางการในโรงเรียนติดต่อกัน 3 ปี

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งถือเป็นกลุ่มควบคุม (Control) ที่ไม่ได้มีโอกาส (Exposure) เรียนวิชาดนตรี ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือเรียนพิเศษต่างหาก (Privately) หลังการประเมินผลพบว่า กลุ่มที่เรียนดนตรีทำคะแนนทดสอบได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมในด้านศัพทานุกรม (Vocabulary) และการเรียงลำดับคำพูด (Verbal sequencing)

การสอนดนตรีดูเหมือนจะช่วยให้การอ่านของเด็กประถมดังกล่าว เพิ่มความทรงจำทางวาจา (Verbal memory) หรือความสามารถในการจดจำคำพูด เพื่อความสมบูรณ์ของความคิดในขณะอ่าน ในการศึกษาเด็กชายอายุ 6 ขวบถึง 15 ปี จำนวน 90 คน พบว่า ผู้ที่เรียนดนตรี สามารถเพิ่มพูนการเรียนรู้ทางวาจาและการจดจำ (Retention) ได้ดีกว่าผู้ไม่ได้เรียนดนตรี

การเรียนดนตรียิ่งยาวนาน เพียงใด ก็ยิ่งทวีความทรงจำทางวาจา เพียงนั้น การติดตามผล (Follow-up)
การศึกษาในเวลาต่อมา พบว่าการเรียนดนตรี เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค (Anatomy) ในสมองของเด็กประถม นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในดนตรี ดูเหมือนจะเพิ่มพูนการรับรู้ของสิ่งพิมพ์ (Print awareness) และทักษะการเขียนด้วย

ในการศึกษาครั้งหนึ่ง เด็กประถมจากครอบครัวฐานะยากจน (Disadvantaged home) เข้ารับการสอนที่
มุ่งเน้นแนวความคิดของสิ่งพิมพ์ การร้องรำทำเพลง และการเขียน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในกลุ่มทดลอง
แสดงแนวความคิดของสิ่งพิมพ์กับทักษะก่อนการเขียน (Pre-writing skill)

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำซ้ำกัน (Replicate) ใน 2 – 3 ปีต่อมา แต่เก็บตัวอย่างของ
เด็กประถมเพิ่มขึ้นอีก 50 คน พบผลลัพธ์เดียวกัน กล่าวคือ เด็กที่เรียนดนตรี สามารถเพิ่มพูนทักษะ
การเขียน และการตระหนักถึงสิ่งพิมพ์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Music and Cognitive Abilities - http://cdp.sagepub.com/content/14/6/317.abstract/ [2016, October 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน