หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 140 – ปัจฉิมบท (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปัจฉิมบท (1)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2916 เป็นต้นมา ผมได้เริ่มบทแรกของ STEAM โดยตัวอักษร A ย่อมาจาก Arts (= ศิลปะ) และอาจแทนคำว่า Advantage (คุณประโยชน์) ที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อครูได้บูรณาการ (Integrate) ศิลปะเข้าไปในการสอนสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

ตามที่งานวิจัยในวิทยาการการรับรู้ (Cognitive) และประสาทศาสตร์ (Neuro-science) ได้แสดงให้เห็น กิจกรรมศิลปะได้เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) ระบบความทรงจำ (Memory system) และทักษะการวิเคราะห์ (Analytical skill) ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จของ STEM

บทความในตอนที่ผ่านๆ มา ผมได้นำเสนอ (1) รายละเอียดของงานวิจัยที่เชื่อมโยง STEM กับศิลปะเข้าด้วยกัน (2) วิธีการที่ครูได้ทดสอบแล้ว (Teacher-tested technique) ซึ่งบรรจุศิลปะเข้าไปในชั้นเรียนของ STEM (3) แผนบทเรียน (Lesson plan) ง่ายๆ สำหรับเด็กชั้นประถมต้นจนถึงชั้นประถมปลาย (4) แบบแผนกระดาษทำการ (Worksheet template) สำหรับออกแบบบทเรียนของ STEM ที่ผนวกศิลปะให้เข้ากับสาขาวิชาดังกล่าว (5) เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับการบริหารเวลา (Time Management) และความร่วมมือ (Collaboration) (6) ตัวอย่างจากชีวิตจริง (Real-life) และเกร็ดจิปาถะ (Anecdote) และ (7) กลยุทธ์ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่ม (Initiative) ของ STEAM

คุณผู้อ่านคงเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery) ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยช่วยให้เด็กประถมศึกษาประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงสาขาวิชาของทั้ง 2 หลักสูตร (Curriculum) ผ่านวิธีการนวัตกรรม (Innovative approach) เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของเด็ก

จาก STEM สู่ STEAM เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลง “เกมการแข่งขัน” (Game changer) สำหรับครูหรือนักการศึกษา (Educator) ผู้ที่เอาจริงเอาจัง (Serious) กับการนำความเป็นเลิศ (Excellence) กลับคืนสู่ชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยครอบคลุมพัฒนาการตามวัย ขั้นตอน และหลักสูตร ผ่านงานวิจัย แล้วนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ (Practical application)

บทความในหลากหลายตอนที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอร่างเค้าโครง (Outline) วิธีการที่เน้นหนักภาคปฏิบัติ (Pragmatic) ในการให้อำนาจ (Empower) แก่ครูผู้สอนที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถที่พัฒนาขึ้นเอง ในการบูรณาการศิลปะให้เข้ากับสาขาวิชา STEM โดยเป็นการ “ปักธง” (Set the stage) สำหรับการเคลื่อนย้ายจาก STEM สู่ STEAM ในระดับประเทศชาติ (National level) ในที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM– Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM to STEAM -http://stemtosteam.org [2019, March 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน