หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 15 – ดนตรีกับการรับรู้ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ดนตรีกับการรับรู้ (2)

มีการวิจัยหลายชิ้นในไม่กี่ปีมานี้ ที่แสดงการเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญ (Strong connection) ระหว่างดนตรีกับคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาครั้งหนึ่งพบว่าเด็กที่ได้เรียนการใช้เครื่องดนตรี (Musical instrument) ก่อนถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ได้สูงกว่าผู้ที่มิได้เรียนการใช้เครื่องดนตรี

ยังมีอีกการศึกษาหนึ่งที่แสดงว่า เด็กประถมศึกษาตอนปลายกับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เรียนดนตรีมาก (High) ปานกลาง (Moderate) และไม่เรียนเลย (No) ประสบผลสำเร็จ (Achievement) ที่
แตกต่างกัน เด็กในกลุ่มที่เรียนดนตรีมากแสดงคะแนนทดสอบสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ ดนตรียังมีผลกระทบต่อสมองของเด็กประถมศึกษา โดยการเพิ่มระดับอัจฉริยภาพ โดยรวม (Overall intelligence) ตามที่วัดผลด้วยคะแนนระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ)

ในการศึกษาครั้งหนึ่ง มีการสุ่มมอบหมาย (Randomly assigned) เด็ก 4 กลุ่ม โดยที่ 2 กลุ่ม
เรียนคีย์บอร์ด เช่น เปียโน (Standard keyboard) และบทเรียนเสียง (Voice lesson) เป็นเวลา 1 ปี
ส่วน 1 ใน 2 กลุ่มควบคุม (Control) ได้รับการสอนละคร (Drama) โดยที่อีกกลุ่มควบคุมไม่ได้เรียน
ศิลปะเลย

ทั้ง 4 กลุ่ม ได้รับการคาดหวังที่จะเพิ่มคะแนน IQ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของ
เด็กประถมศึกษา โดยที่เด็กเรียนดนตรีทั้ง 2 กลุ่ม ทำคะแนน IQ ได้สูงขึ้น 7 จุด เด็กควบคุมทั้ง
2 กลุ่ม ทำคะแนนเพิ่มขึ้น 4.3 จุด โดยเฉลี่ย เด็กเรียนดนตรีทั้ง 2 กลุ่ม ทำคะแนนได้สูงกว่าเด็กควบคุม
ทั้ง 2 กลุ่ม ใน 10 ข้อสอบย่อย (Sub-test) จากจำนวน 12 ข้อสอบย่อย

ในอีกงานวิจัยหนึ่งที่มีตัวอย่างเด็กประถมศึกษาจำนวน 4,700 คน ทั่วทั้ง 4 ภาคของสหรัฐอเมริกา นักวิจัยพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 (วัดโดยคะแนนทดสอบ) กับการมีส่วนร่วมในโปรแกรมดนตรีที่มีคุณภาพในโรงเรียน

ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) จากการวิจัย ยังแสดงความเชื่อมโยงในเชิงบวกระหว่างการเรียนดนตรีกับความก้าวหน้าในการเรียน (Academic progress) แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น พ่อแม่เป็นนักดนตรี หรือสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นให้ลูกมีความสนใจในดนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางบ้านที่มั่นคง (Stable) ซึ่งเอื้ออำนวย (Conducive) ต่อการเรียนดนตรี ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการเรียน แต่ผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใด ยังเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Music and Cognitive Abilities - http://cdp.sagepub.com/content/14/6/317.abstract/ [2016, October 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน