หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 2 – โลกของศิลปะ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (2)

สาขาวิชาศิลป์หรือศิลปะ (Arts) คือ กิจกรรมหรือการสร้างสรรค์ (Creation) โดยผู้คน เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก (Sense) ของมนุษย์ งานศิลปะบางชิ้นมีประโยชน์ (Useful) อาทิ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่สามารถใช้บรรจุสิ่งของได้ ผู้คนมักมีแรงผลักดันจากภายในที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งรวมทั้งการวาดรูป การระบายสี การแกะสลัก (Sculpture) การถ่ายภาพ ศิลปะการแสดง (Performance art) การเต้นรำ การเล่นดนตรี การเขียนร้อยแก้ว (Prose) และการแต่งร้อยกรอง (Poetry)

มหาวิทยาลัยแห่งฟลอริด้า (University of Florida) ได้ผลวิจัยที่แสดงว่า นักเรียนที่เลือกศึกษาสาขาวิชาศิลปะทำคะแนนนสอบได้ดีกว่าผู้อื่นที่มิได้เลือกเรียนสาขาวิชานี้ แล้วยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาขาวิชาศิลปะช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor) และลับคม (Hone) ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ก่อนที่เราจะหันไปขอความช่วยเหลือจากครูสอนสาขาศิลปะ เราคงต้องยอมรับความจริง (Stark) ที่ว่า เรามีจำนวนชั่วโมงที่จำกัดในแต่ละวันที่เด็กอยู่ในโรงเรียน ดังนั้น ผลที่ตามมาของการเพิ่มชั่วโมงการสอน (Instruction) ในสาขาวิชา STEM คือการลดเวลาของการสอนสาขาวิชาศิลปะ โดยปริยาย

ตัวอย่างเช่น วิชาดนตรี และวาดรูป ซึ่งนักเรียนเคยเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาจจะหดลงเหลือเพียงสัปดาห์ละครั้ง เมื่อมีการเพิ่มชั่วโมงสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเวลาที่จำกัด สาขาวิชาศิลปะมักถูกมองว่าเป็นวิชา “เสริม” (Frill) ที่สามารถลดทอนได้ หรือขจัดทิ้งไปเลย เพราะไม่อาจเทียบกับความสำคัญ (Stake) ของการสอบให้ผ่านวิชาอ่าน (Reading) และคณิตศาสตร์

แต่การคิดสะท้อนกลับอย่างลึกซึ้ง (Deep reflection) ทำให้เห็นชัดว่า การประยุกต์ใช้ (Application) หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ปลูกฝัง (Embody) อยู่ในสาขาวิชา STEM ต้องอาศัยทักษะที่สามารถเพิ่มพูนได้ด้วยการฝึกอบรมในสาขาวิชาศิลปะ

แต่ท้ายสุดแล้ว เราจะพบว่า วัตถุประสงค์หลักของทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ การค้นพบ (Discovery) นักวิทยาศาสตร์และศิลปินที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative) ให้เกิดผลงาน (Product) และผลพวง (Implication) จากการวิจัยในเรื่องสมอง (Brain) เมื่อไม่นานมานี้ พบประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นสอนกันได้

นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า การร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างครูสอนสาขาวิชา STEM และครูสอนสาขาวิชาศิลปะ จะเสริมส่งซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จึงเป็นที่มาของความพยายามที่จะผนวกศิลป์ให้เข้ากับศาสตร์ หรือ การเพิ่มตัว A ใน STEM เป็น STEAM

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) เป็นอัจฉริยะ (Brilliant) ในเรื่องเทคโนโลยี แต่เขาก็ยังมองเห็นมันจากมิติ (Perspective) ที่สร้างสรรค์ จึงสามารถจินตนาการ (Envision) ตัวสินค้า แล้วสร้าง (Construct) กลยุทธ์การตลาดที่สามารถดึงดูด (Appeal) ความหวัง ความฝัน และประสบการณ์ของผู้คนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า สาขาศิลปะมีสิทธิไปเปลี่ยนแปลง STEM ให้กลายเป็น STEAM หรือไม่? เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ ในขณะที่นักการศึกษา (Educator) พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Steve Jobs - https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs [2016, July 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน