หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 22 – ศิลปะกับครูสอน STEM

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปะกับครูสอนSTEM

การสำรวจความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2554 พบว่า 44% ของผู้ยึดอาชีพเป็นครูในสหรัฐอเมริกา มีความพึงพอใจต่องานที่ทำอยู่ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของการสำรวจดังกล่าวใน 28 ปีที่ผ่านมา บรรดาครูรายงานว่า พวกเขาถูกกำหนดให้ยึดติดอยู่กับหลักสูตรมากเกินไป และมีระยะเบี่ยงเบน (Leeway) น้อยในการวางแผนการสอนที่สร้างสรรค์ (Creative)

เมื่อรู้สึกผิดหวัง (Frustrated) แรงจูงใจ (Motivation) ในตัวครูก็เริ่มเสื่อมถอย (Wane) และเมื่อครูรู้สึกเบื่อหน่าย (Bored) ในการสอน นักเรียนก็เบื่อหน่ายในการเรียนเช่นกัน ผลการสำรวจยังแสดงว่า หลังจากปีแรก ครูวิทยาศาสตร์ตัดสินใจเลิกเป็นครู มากกว่าครูที่สอนวิชาอื่นๆ เพราะไม่เห็นอนาคตของความสำเร็จในชั้นเรียน

นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) พบว่า หลังจากปีแรกของนักศึกษาครุศาสตร์ อัตราถอนตัว (Drop-out rate) สาขาวิทยาศาสตร์ สูงถึง 18.2% เมื่อเทียบกับสาขาคณิตศาสตร์ 14.5% และสาขาวิชาอื่นๆ 12.3% คำถามอยู่ที่ว่า จะทำให้นักศึกษาครุศาสตร์เห็นความสำเร็จจากความพยายาม (Effort) ของเขาได้อย่างไร แทนที่จะยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรก?

การบูรณาการกิจกรรมศิลปะ (Arts) เข้ากับหลักสูตร STEM สามารถช่วยปรับปรุงเนื้อหาตามหลักสูตร (Curriculum content) เพิ่มความน่าสนใจในบทเรียน (ทั้งในมิติของครูและนักเรียน) และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในกระบวนการการสอน-การเรียน (Teaching-learning process) ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในชั้นเรียน

ในความกระตือรือร้น (Zeal) ของเราที่จะบูรณาการศิลปะและ STEM เข้าด้วยกัน เราต้องยอมรับความแตกต่าง (Difference) ระหว่าง 2 สาขาวิชานี้ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) สำหรับตัดสินว่า อะไรคือศิลปะที่ดี แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีความเหมือน (Similarity) อยู่ใน 2 สาขาวิชานี้ เช่นกัน

โลกแห่งความจริง (Real world) เป็นตัวกำหนด (Determiner) ว่า ความคิดใหม่ จะนำไปปฏิบัติได้ไหม? ตัวอย่างเช่น ลีโอนาร์โด้ ดา วินชี่ (Leonardo da Vinci) ได้วาดภาพ โมนาลิซ่า (Mona Lisa) และจอห์น ฟิลิป โซซ่า (John Philip Sousa) ได้แต่งเพลงชาติอเมริกัน กล่าวคือ ความคิดสำหรับผลงานด้านศิลปะ (Artistic product) เชื่อมโยงไปไกลเกินกว่าตัวศิลปินแต่ละคน

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ก็เชื่อมโยงไปไกลเกินกว่า การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific discovery) ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ค้นพบสูตรพลังงานปรมารณู (E = mc2) และฟรานซิส คริค (Francis Crick) นักอณูชีววิทยาผู้ค้นพบเรื่องเกลียวยีน (DNA helix) [DNA = Deoxyribonucleic acid]

ครูตระหนักว่าการเรียนรู้ศิลปะ และ STEM จะมีจุดเชื่อม (Intersect) ณ ที่ใด และแต่ละสาขาวิชาจะเสริมส่งซึ่งกันและกันอย่างไร ดังนั้น เขาจะสามารถสาธิต (Demonstrate) ให้นักเรียนเห็นการมองโลกในแต่ละมิติของกิจกรรมมนุษย์ (Human activity) ดังตัวอย่างหลากหลายที่มองเห็นในชีวิตประจำวัน

แหล่งข้อมูล

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM Teachers: Inforgraphics - http://teach.com/why-teach/the-demand-for-great-teachers/stem-teachers-infographic [2016, November 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน