หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 24 – ศิลปะกับทักษะการเรียนรู้ STEM

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปะกับทักษะการเรียนรู้STEM

ความคิดริเริ่ม (Initiative) ของ STEM เป็นการขยายขอบเขตที่สมเหตุผล (Logical extension) ของกรอบการทำงาน (Framework) ที่นำเสนอโดยสภาการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council : NRC) ของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการออกแบบเพื่อรับมือ (Address) กับจุดอ่อนที่มองเห็น (Perceived weakness) ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระดับ K – 12 [หรือ ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย]

ข้อเสนอ (Proposal) มีแนวโน้มที่จะเป็นพื้นฐานของมาตรฐานแกนกลาง (Core standards) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั่วอายุคน (Generation) ถัดไป [อีกหลายสิบปี] กรอบการทำงานของ NCR ประกอบด้วย 3 มิติ อันได้แก่

1. แนวทางปฏิบัติของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2. แนวความคิดข้ามสาขาวิชา (Cross-cutting concept)

3. ความคิดแกนของสาขาวิชา (Disciplinary core idea)

ใน 2 มิติแรก มุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะบางอย่าง และแนวความคิดในเชิงกว้าง (Broad) ส่วนในมิติสุดท้าย มีการแยกแยะเนื้อหาเฉพาะ (Specific content) สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ โลกและอวกาศ ตลอดจนวิศวกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

การวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ แสดงผลว่า เด็กซึ่งได้รับการสอนที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts) จะได้เปรียบ (Advantage) ในการสร้างทักษะที่สัมพันธ์กับ STEM และแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง มากว่าเด็กซึ่งมิได้รับการสอนที่สัมพันธ์กับศิลปะ เนื่องจากทักษะการรับรู้ อารมณ์ และกายภาพ เป็นสิ่งที่เด็กจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการเรียนสาขาวิชาศิลปะ

ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ดำเนินไปใน 2 ทิศทาง กล่าวคือ ในทางกลับกัน การเสนอแนวความคิดของ STEM เข้าไปในหลักสูตรศิลปะ จะช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะ (Nature) พัฒนาการ (Development) และการประยุกต์ใช้ (Application) ทักษะศิลปะ (Artistic skill) ได้ดีขึ้น

การเล่นเปียโน การแต่งกวีนิพนธ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การเต้นรำ หรือการเขียนภาพ (Painting) ล้วนสร้างความแหลมคม (Sharp) ในการสังเกต แล้วลับให้คม (Hone) ในรายละเอียด จำลอง (Simulate) รูปแบบที่ซับซ้อนของเครือข่าย (Multiple networks) สมอง และเพิ่มพูนมุมมองในบริบท (Context) อีกด้วย

สิ่งเหล่านี้เสมือนเป็นเครื่องมือ (Tool) ที่จำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ หรือวิศวกร การศึกษาศิลปะไม่เพียงแต่ให้โอกาสเด็กในการพัฒนาทักษะที่จะปรับปรุงคุณภาพของชีวิต แต่ยังช่วยจรรโลง (Sustain) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ (Break-through) ของอนาคต

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company
  2. STEM Education Coalition - http://www.stemedcoalition.org/ [2016, December 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน