หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 25 – วิทยาศาสตร์มองศิลปะ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิทยาศาสตร์มองศิลปะ

อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ กล่าวว่า “ลำพังการตั้งคำถาม มักมีความสำคัญ (Essential) มากกว่าการแสวงหาคำตอบเสียอีก ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องของทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) หรือการทดลอง (Experimental) ส่วนการตั้งคำถามใหม่ๆ แสวงหาคำตอบใหม่ๆ หรือการแก้ปัญหาเก่าจากมุมมองใหม่ ๆ ต้องอาศัยจินตนาการสร้างสรรค์ (Creative imagination) ในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์”

ในสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติว่าด้วยการไม่ให้มีเด็กถูกทอดทิ้ง (No Child Left Behind [NCLB] Act) ได้กำหนดว่า โปรแกรมใหม่ในการศึกษา ต้องได้รับการวิจัยอย่างเข้มข้น (Rigorous) บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ประสิทธิผล ข้อกำหนดนี้ เป็นแนวความคิดใหม่ (Novel idea) เนื่องจากนานาโปรแกรมในโรงเรียนที่ใช้อยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่กระจัดกระจาย (Anecdotal) หรือจากความรู้สึกนึกคิดเอาเอง (Plain hunch)

โรงเรียนมิใช่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เคมีหรือฟิสิกส์ ซึ่งสามารถควบคุมตัวแปร (Variable) ได้อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม การวิจัยมีต้นแบบ (Protocol) ที่เอื้ออำนวยต่อการทดสอบโปรแกรม และการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) ในโรงเรียน โดยใช้เด็กกลุ่มทดลองกับเด็กกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นวิธีการ (Approach) เดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์ (Medicine)

อีกมิติหนึ่งของการวิจัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ซึ่งกำหนดคำนิยามโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา) คือ การใช้ (Employ) วิธีที่เป็นระบบและปฏิบัติได้ (Systematic and empirical) ในการสรุปผลจากการสังเกตหรือทดลอง (Experimentation) และนี่เป็นจุดที่การค้นพบจากการวิจัยในจิตวิทยาการรับรู้ (Cognitive psychology) และประสาทวิทยาการศึกษา (Educational neuro-science) เข้ามามีบทบาทสำคัญ

ในทางปฏิบัติ เราอาศัยการค้นพบจากการวิจัยที่มีผลกระทบ (Implication) ต่อการสอนและการเรียน โดยเฉพาะจากวิธีการที่สมองจัดระเบียบสำหรับการเรียนรู้และการคิด เพื่อให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างทักษะที่สัมพันธ์กับศิลปะ และทักษะ STEM ในการเพิ่มพูนการแสวงหา (Acquisition) และการจรรโลงไว้ (Retention) ซึ่งการเรียนรู้

ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ เพราะเป็นการสร้างฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific basis) สำหรับสนับสนุนบูรณาการศิลปะ และจัดให้ครูมีวิธีการตอบโต้ (Ammunition) ที่จำเป็นต่อ (1) ทางเลือกในการสอน (Instructional choice) (2) การสำรวจลักษณะ (Nature) ของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ (3) สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเกี่ยวกับความสามารถพิเศษทางความคิดหรือทางจิตใจ (Mental talent) ที่สำคัญๆ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM Education for Global Leadership - http://www.ed.gov/stem [2016, December 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน