หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 26 – การจัดระเบียบของสมอง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดระเบียบของสมอง

เรามักพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และวิศวกรว่า เป็นบุคคลที่มีเหตุผล (Logical) ช่างวิเคราะห์ (Analytic) และแม่นยำ (Precise) ในทางตรงข้าม เรามักพูดถึงศิลปินว่า เป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ (Creative) พิจารณาองค์รวม (Holistic) และจินตนาการเห็น (Visualized)

คำบรรยาย (Description) เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์จากรูปแบบเหมารวม (Stereotype) ที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน (Lingering) แต่อันจริง นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และศิลปินก็สามารถมีเหตุผลได้ สิ่งที่สนับสนุนคำกล่าวนี้ มาจากการแปรผลผิด (Misinterpretation) ของงานวิจัยในอดีต ในเรื่องการทำงานของสมองครึ่งซีก (Hemisphere)

ผลการวิจัยดังกล่าว นำไปสู่ความคิดยอดนิยม (Popular notion) ของผู้คน ที่ว่าด้วยสมองซีกซ้าย (Left-brain) และสมองซีกขวา (Right-brain) ซึ่งเชื่อมโยงด้วยกลุ่มใยประสาทใต้เปลือกสมอง (Corpus callosum) กลุ่มใยนี้ เอื้ออำนวยให้ข้อมูล (Information) เดินทางระหว่าง 2 ซีกของสมอง เพื่อให้ผู้คนได้ประโยชน์จากบูรณาการของสมองทั้งหมด (Whole-brain)

ความคิดดั้งเดิม (Conventional thought) ก็คือ สมองทั้ง 2 ซีก ทำงานที่แตกต่างกันระหว่างการประมวลข้อมูล แนวความคิด (Concept) นี้เกิดจากการเฝ้าสังเกตว่า อะไรเกิดขึ้นกับกระบวนการคิดและเรียนรู้ของผู้คนที่สมองถูกทำลาย (Damaged)? ตัวอย่างเช่น เมื่อซีกซ้ายของสมองส่วนหน้า (Frontal) ถูกทำลาย มักส่งผลให้เกิดปัญหาในการพูดภาษา เพราะเป็นอาณาบริเวณของสมองที่เชี่ยวชาญ (Specialize) ในการประมวลภาษาพูด โดยเฉพาะศัพทานุกรม (Vocabulary) การวิจัยในเวลาต่อมาเพื่อติดตามผล โดยใช้วิธีการฉายภาพ (Imaging) ยืนยันการมีตัวตนของย่าน (Region) เชี่ยวชาญในสมอง

ดูเหมือนว่า “สมองซีกซ้าย” จะคอยสอดส่อง (Monitor) อาณาบริเวณของการพูด ในส่วนมากของผู้คนที่ถนัดมือขวา (Right-handed) ส่วนผู้คนที่ถนัดมือซ้าย (Left-handed) จะมีศูนย์กลางการพูดอยู่ในสมองซีกขวา สมองซีกซ้ายจะเข้าใจการแปรผลทางข้างเคียง (Lateral interpretation) ของคำพูด และจดจำ (Recognize) คำพูด อักษร และตัวเลขที่เขียนเป็นคำพูด

ส่วนทักษะในการวิเคราะห์ จะประเมินข้อเท็จจริงในวิธีที่ใช้เหตุผล (Rational) มองเห็นรายละเอียดในการประมวล (Visual processing) และค้นพบ (Detect) เวลาและลำดับ (Sequence) นอกจากนี้ ยังคำนวณเลขคณิตอย่างง่าย การกระตุ้น (Arouse) สมาธิ (Attention) เพื่อรับมือกับสิ่งเร้าจากภายนอก (Outside stimulus) เป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญของสมองซีกซ้าย และดูเหมือนว่าจะประมวลความรู้สึกในเชิงบวก (Positive emotion) อาทิ ความสนุกสนาน อีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Functional network organization of the human brain - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222858/ [2016, December 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน