หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 27 – การจัดระเบียบของสมอง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดระเบียบของสมอง

ในขณะเดียวกัน สมองซีกขวารวบรวมข้อมูลจากภาพ (Image) มากกว่าจากคำพูด (Word) และมองหารูปแบบการเห็น (Visual pattern) โดยแปรผล (Interpret) ภาษาผ่านบริบท (Context) อาทิ ภาษากาย (Body language) เนื้อหาตามอารมณ์ (Emotional content) และระดับเสียง (Tone of voice) แทนที่จะผ่านความหมายข้างเคียง (Lateral meaning)

สมองซีกขวา เชี่ยวชาญในการมองด้านเทศะ (Spatial perception) การจดจำสถานที่ ใบหน้า และวัตถุ โดยมุ่งเน้นการคำนวณด้านสัมพันธภาพ และคณิตศาสตร์ (Relational and mathematical operations) อาทิ เรขาคณิต (Geometry) และตรีโกณมิติ (Trigonometry) ความเชี่ยวชาญดังกล่าวจะทรงพลังมาก (Highly active) เมื่อผู้คนทำงานที่สร้างสรรค์ (Creative task)

สมองซีก (Hemisphere) นี้ ดูเหมือนจะประมวลอารมณ์ในเชิงลบ (Process negative emotion) อาทิ ความเศร้าโศก (Sadness) และอาการซึมเศร้า (Depression) แม้ความเชี่ยวชาญตามซีกสมองเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ยังคงมีคำถามว่า มันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเราอย่างไร? และต่อการที่เรามองโลกอย่างไร?

หลังจากงานวิจัยเรื่องความเชี่ยวชาญของสมองได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ นานาสื่อยอดนิยมต่างวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความคิดเห็นนานัปการ แต่คำถามที่ยังคาใจอยู่ก็คือ สมองผู้คนแยกปฏิบัติงานเป็นซีกซ้าย และซีกขวา ในโลกแห่งเป็นจริงหรือไม่?

ในทางปฏิบัติ ผู้คนไม่น้อยได้แสดงความสามารถที่อาจถูกมอง (Perceived) ว่า เป็นสมองซีกซ้าย (กล่าวคือ วิเคราะห์ มีเหตุผล หรือเรียงลำดับได้ [Sequential]) หรือซีกขวา (กล่าวคือ สร้างสรรค์ ศิลปะ หรือมองในภาพรวม [Holistic]) แต่ยังไม่มีประจักษ์หลักฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-scientific evidence) ที่จะสนับสนุนความคิด (Notion) ว่า สมองซีกหนึ่งมีอิทธิพลอย่างสม่ำเสมอ (Consistently) ในการครอบงำการคิด การเรียนรู้ หรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

ในทางกายวิภาควิทยา (Anatomically) กลุ่มใยประสาทใต้เปลือกสมอง (Corpus callosum) ทำหน้าที่เชื่อมสมองทั้ง 2 ซีก (Hemisphere) เข้าด้วยกัน และเอื้ออำนวยการสื่อสาร (Communication) ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้ ถูกถาโถม (Bombard) ด้วยปริมาณล้นหลามของข้อมูล จนสมองของเราจำเป็นต้องประมวลข้อมูลดังกล่าว ใน 2 หนทางที่แยกกัน แต่ในเวลาเดียวกัน (Simultaneously)

แต่โชคดีที่สมองทั้ง 2 ซีก ทำงานด้วยกันในงานเกือบทุกชิ้น ทำให้เราได้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ (Complete) ของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา และช่วยเราตัดสินใจว่า ควรจะสนองตอบหรือไม่? และอย่างไร?

ระบบในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world) มีความซับซ้อนมาก (Complex) แต่อาจจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นกราฟ ซึ่งแสดงคุณสมบัติของระบบ เราจึงสามารถศึกษาการทำงานและจัดระเบียบของสมองโดยใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(functional Magnetic Resonance Imaging : fMRI)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Functional network organization of the human brain - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222858/ [2017, January 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน