หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 3 – โลกของศิลปะ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (3)

โครงการ STEM to STEAM เป็นความคิดริเริ่ม (Initiative) ที่สุดยอด (Champion) ของโรงเรียนการออกแบบแห่งโรดไอส์แลนด์ (Rhode Island School of Design : RISD) ที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนโดยครู นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย (Policy maker) นักเรียน และนักธุรกิจ โดยมี “หัวใจของกิจกรรม” (Heart of activity) อยู่ที่ทีมวิจัยนักศึกษา ทำงานร่วมกับสำนักรัฐบาลสัมพันธ์ (Office of Government Relations) ในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาศิลปะและการออกแบบ เพื่อสำรวจค้นหาเส้นทางใหม่ๆ (New avenue) ในการนำพา STEM ไปสู่ STEAM

บทความต่อแต่นี้ไป มีจุดมุ่งหมายในการสาธิต (Demonstrate) ให้เห็นว่า การบูรณาการสาขาวิชาศิลปะ ให้เข้ากับ STEM จะทำให้ครูมีมุมมอง (Outlook) ใหม่ และขีดความสามารถ (Capacity) ในการเพิ่มพูนทักษะที่นักเรียนจำเป็นในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เนื้อหาของ STEM โดยการนำเสนอ ดังนี้

ประการแรก ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ที่ได้จากงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-science) ในการรับรู้ (Cognitive) และในทางสังคม (Social) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะ ช่วยเพิ่มพูน (Enhance) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา ระบบความจำ การประสานความเคลื่อนไหว (Motor coordination) และทักษะการวิเคราะห์ (Analytic skill)

ประการที่ 2 กลยุทธ์ (Strategy) และวิธีการ (Technique) ที่ได้รับการทดสอบในชั้นเรียน (Classroom-tested) แล้ว สำหรับการบูรณาการ (Integrate) สาขาวิชาศิลปะ เข้ากับการสอน STEM แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีวรรณกรรม (Literature) ที่อธิบายในเชิงลึก (In-depth) ว่า การวิจัยเรื่องสมองได้สนับสนุนการเชื่อมโยงของสาขาวิชาศิลปะ กับ STEM ให้กลายเป็น STEAM

ประการสุดท้าย การสร้างโปรแกรมสำหรับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (Professional development) เพื่อช่วยให้ครูที่สอน STEM สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนครู (Colleague) ในสาขาวิชาศิลปะ ในการสร้างบทเรียน STEAM ผ่านการตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ครูที่มิได้มี “หัวศิลป์” จะสามารถพัฒนาบทเรียน STEAM ได้อย่างไร?
  • อะไรคือครูศิลปิน? แล้วจะแสวงหาครูศิลปินได้อย่างไร?
  • อะไรคือประเภทของการพัฒนามืออาชีพที่จะช่วยนำ STEAM ไปลงมือปฏิบัติ (Implement) ได้อย่างมีประสิทธิผล?
  • ครูที่สอน STEM จะร่วมมือกับครูสาขาวิชาศิลปะได้อย่างไร ท่ามกลางตารางสอนที่แน่นอยู่แล้ว?
  • มีประจักษ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ STEM ของนักเรียน?
  • ความคืบหน้าของ STEM สู่ STEAM จะกระทบต่อคะแนนสอบของนักเรียนอย่างไร?
  • แล้ว STEM สอดคล้องกับมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ของรัฐหรือไม่?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Common Core State Standards Initivative - http://www.corestandards.org/ [2016, July 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน