หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 37 – การปรับความคิดยึดมั่น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การปรับความคิดยึดมั่น

เด็กพัฒนาความรู้สึกใน “สมรรถนะของตนเอง” (Self-efficacy) ในฐานะผู้เรียนรู้ และมีแนวโน้มมากกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) ที่มีความคิดยึดมั่นแบบตายตัว (Fixed mind-set) ในการ (1) เรียนรู้เพื่อผลประโยชน์ของการเรียนรู้ (2) อดรนทนสู้ (Persist) ท่ามกลางความยากลำบาก และ (3) ยอมรับเสียงสะท้อน ว่าเป็นกลไก (Mechanism) ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เด็กที่มีความคิดยึดมั่นแบบตายตัวในสาขาวิชา STEM มักไม่เต็มใจ (Reluctant) ที่จะพยายามท้าทายนานากิจกรรม ด้วยความกลัวว่าจะล้มเหลว โดยเฉพาะถ้าเขามีครูที่มีความคิดยึดติดแบบตายตัว การทบทวนองค์ประกอบ (Element) แสดงว่า พลัง (Force) สำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากความคิดยึดมั่นแบบตายตัว ไปเป็นความคิดยึดติดแบบเติบโตได้ (Growth mind-set) อยู่ที่แรงจูงใจ (Motivation)

แรงจูงใจของเด็กในการเรียนรู้หลากหลายวิชาในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนบุคคล อาทิ งานอดิเรก กีฬา และอายุ ผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 12 จำนวน 3,000 คน แสดงว่า จากประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเด็กเริ่มถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ

แต่ความสนใจในดนตรีและศิลปะของเด็กกลุ่มนี้อยู่ในระดับต่ำในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย แล้วค่อยๆ ทวีขึ้น จนถึงชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาหลายครั้งพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Art-related) มีแรงจูงใจที่จะไปโรงเรียน และมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร (Drop out)

การค้นพบ (Finding) นี้ แสดงว่า การผนวก (Incorporate) กิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะเข้ากับสาขาวิชา STEM มีแนวโน้มที่จะกระตุ้น (Stir) ความสนใจของเด็ก และเพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผลลัพธ์ก็คือ เด็กอยู่ในโรงเรียนได้ยาวนานขึ้น

ความคิดยึดติดของเด็กมีผลกระทบต่อวิธีการที่เขาเผชิญกับความท้าทาย (Challenge) อาทิ การย้ายโรงเรียน (หรือเลื่อนชั้น) จากประถมศึกษาไปสู่มัธยมศึกษา เด็กที่มีความคิดยึดติดแบบเติบโตได้ มีแนวโน้มที่จะทำงานหนักแม้จะล้มเหลว (Set-back) บ้าง

นอกจากนี้ เด็กอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน (Subtle) ตัวอย่างเช่น เด็กที่ได้รับคำชมว่า “ผลงานเธอดีเยี่ยม เธอคงฉลาดมาก” มีแนวโน้มที่จะทำให้พัฒนาความคิดยึดติดแบบตายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ “ผลงานเธอดีเยี่ยม เธอทำงานหนักมากสินะ” มีแนวโน้มที่จะทำให้เด็กพัฒนาความคิดยึดติดแบบเติบโตได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Mindset - https://en.wikipedia.org/wiki/Mindset [2017, March 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul